ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -項-, *項*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[項, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] neck, nape; item; a term in an equation
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6386

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, / ] back of neck; item; thing; term (in a mathematical formula); surname Xiang, #345 [Add to Longdo]
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
事项[shì xiàng, ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] matter; item, #3,768 [Add to Longdo]
款项[kuǎn xiàng, ㄎㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] funds; a sum of money, #9,994 [Add to Longdo]
项链[xiàng liàn, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] a necklace, #10,195 [Add to Longdo]
单项[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] single-item, #12,064 [Add to Longdo]
项羽[Xiàng Yǔ, ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ, / ] Xiangyu the Conqueror (232-202 BC), warlord defeated by first Han emperor, #18,862 [Add to Longdo]
党项[Dǎng xiàng, ㄉㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] Tangut branch of the Qiang 羌 ethnic minority, #43,418 [Add to Longdo]
颈项[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] neck, #44,291 [Add to Longdo]
多项式[duō xiàng shì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] (math.) polynomial; (math.) multinomial, #53,480 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こう, kou] (n) พจน์, หัวข้อ
[こう, kou] พจน, หัวข้อ, ตัวแปร
[こうもく, koumoku] หัวข้อ, heading

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) nape; nucha [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) clause; paragraph; item; (2) {ling} argument; (3) {math} term; (4) (arch) (See ・うなじ) nape (of the neck) [Add to Longdo]
に分かつ[こうにわかつ, kouniwakatsu] (exp,v5t) to paragraph; to itemize; to itemise [Add to Longdo]
位置[こういち, kouichi] (n) argument position [Add to Longdo]
書換え[こうかきかえ, koukakikae] (n) term rewriting [Add to Longdo]
垂れる[うなだれる, unadareru] (v1,vi) to hang one's head [Add to Longdo]
着;頸着き[うなつき, unatsuki] (n) type of children's haircut [Add to Longdo]
[こうばん, kouban] (n) item number [Add to Longdo]
[こうもく, koumoku] (n) (data) item; entry; (P) [Add to Longdo]
目ヘルプ[こうもくヘルプ, koumoku herupu] (n) contextual help [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to paragraph ten.10を参照して下さい。
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年6月16日のミーティングのための議事事のご提案です。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事を出しますので、早急にお返事を下さい。
Here are the proposed agenda items for the meeting on January 28.1月28日のミーティングの議事事です。
Here is the final agenda for the meeting on June 16.6月16日のミーティングの最終議事事をお送りします。
All you have to do is fill in this form.あなたはただこの用紙に必要事を記入すればよい。
I don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.このアンケート、目が多すぎて記入する気になれないよ。
Please fill out this questionnaire and send it to us.このアンケート用紙に必要事を書き込み、当方にお送り下さい。
Please check all the items on this list.このリストの目を全部チェックして下さい。
Please fill out this form.この書類に必要事を書き込んで下さい。
Fill in this application form and send it at once.この申込用紙に必要事を記入してすぐ送って下さい。
What heading does this book come under?この本は何の目に入りますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main [Add to Longdo]
[こうもく, koumoku] item, data item [Add to Longdo]
目識別子[こうもくしきべつし, koumokushikibetsushi] item identifier [Add to Longdo]
目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection [Add to Longdo]
目名[こうもくめい, koumokumei] item name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] PUNKT, ARTIKEL, ABSCHNITT, PARAGRAPH [Add to Longdo]
[こうもく, koumoku] Abschnitt, Absatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top