ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

面纱

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -面纱-, *面纱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面纱[miàn shā, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ, / ] veil, #16,765 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh... your little boy accidentally pulled off his wife's veil.[CN] 你的小孩意外地把那人妻子的面纱揭开了 The Man Who Knew Too Much (1956)
I would rather sing with the nuns in the convent[CN] 我会戴上面纱 而不愿被鞭打 Mother Joan of the Angels (1961)
"Thine eyes are as doves behind thy veil.[CN] "Thine eyes are as doves behind thy veil. "你面纱后的双眼纯洁如白鸽 Strange Cargo (1940)
Draws back the veil from new delights.[CN] 掀开新喜悦的面纱 Quo Vadis (1951)
"Thy temples are like a piece of pomegranate, behind thy veil.[CN] "Thy temples are like a piece of pomegranate, behind thy veil. "你面纱后的双鬓红艳如石榴 Strange Cargo (1940)
So she put on about a half pound of makeup, fixed it up with a veil... and set forth to see DeMille in person.[CN] 然后她涂了足有半磅的粉 还带了张面纱... 启程去去会晤德米利去啦 Sunset Boulevard (1950)
It was like that old woman in Great Expectations... that Miss Havisham in her rotting wedding dress and her torn veil... taking it out on the world because she'd been given the go-by.[CN] 就像"极度渴望"里那个老女人一样 那个穿着沤麻婚纱 戴着破面纱的哈维夏姆小姐 Sunset Boulevard (1950)
- My veil is ruined![CN] 我的面纱毁了 回去等 - My veil is ruined! I Married a Witch (1942)
A Muslim woman never takes off her veil in public under any circumstances.[CN] 穆斯林女人在公众地方是从不揭开面纱 The Man Who Knew Too Much (1956)
Rather than a husband, who would be a brute, please[CN] 噢 我亲爱的院长 我会戴上面纱 Mother Joan of the Angels (1961)
Take off her veil and hat and gloves![CN] 帮她取下面纱 帽子和手套 Senso (1954)
A nationwide search has left the darling of café society... completely shrouded in a veil of mystery.[CN] 一场全国范围内的搜索 这位亲爱的交际名人... 完全笼罩在一层神秘的面纱 The Damned Don't Cry (1950)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top