ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -静-, *静*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[静, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  争 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] nature, Rank: 722

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] still; calm; quiet; not moving, #2,876 [Add to Longdo]
[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]
[jìng mài, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] vein, #4,983 [Add to Longdo]
[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool-headed, #5,067 [Add to Longdo]
[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity, #7,461 [Add to Longdo]
[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sound of activity or people talking; news of activity, #9,625 [Add to Longdo]
[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet, #12,162 [Add to Longdo]
[jìng tài, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, / ] state of not working; static (as in electrostatic force), #13,029 [Add to Longdo]
[jìng zhǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ, / ] still; immobile; stillness, #15,151 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しずか, shizuka] (adj) เงียบ, เงียบสงบ, Ant. うるさい

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しずしず, shizushizu] (adv) อย่างเงียบๆ อย่างช้าๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
か(P);閑か[しずか, shizuka] (adj-na) quiet; peaceful; (P) [Add to Longdo]
かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
かに流れる川は深い[しずかにながれるかわはふかい, shizukaninagarerukawahafukai] (exp) (id) Still waters run deep [Add to Longdo]
けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion [Add to Longdo]
まり返る[しずまりかえる, shizumarikaeru] (v5r,vi) to fall silent; to become still as death [Add to Longdo]
まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
める(P);鎮める(P)[しずめる, shizumeru] (v1,vt) to appease; to suppress; to calm; (P) [Add to Longdo]
圧比[せいあつひ, seiatsuhi] (n) static pressure ratio [Add to Longdo]
[しずおか, shizuoka] (n) Shizuoka (city) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私がかに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
I love art and quiet evenings at home.アートと家でかに夜を過ごすのが大好き。
All was calm.あたりは、まったくかだった。
All is silent around.あたりはすべてがかです。
There was complete silence. You could hear a pin drop.あたりは水を打ったようにかだった。
There came a complete silence. You could hear a pin drop.あたりは水を打ったようにまり返った。
All is quiet.あたりはかだ。
You speak so softly that I cannot quite hear what you say.あなたはとてもかにお話しになるので、私にはおっしゃることがよく聞こえません。
You can stay here as long as you keep quiet.あなたはかにしているかぎりここにいてもよい。
You have only to sit quietly with your hands folded in your lap.あなたは膝に手を組んでかに座っていさえすればよい。
I admire you for keeping your head.あなたは冷を保った。えらい。
Um, is the room quiet?あの、部屋はかですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
止画[せいしが, seishiga] still image [Add to Longdo]
止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
[せいてき, seiteki] static [Add to Longdo]
的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis [Add to Longdo]
的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage [Add to Longdo]
的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance [Add to Longdo]
的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]
的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
的変数[せいてきへんすう, seitekihensuu] static variable [Add to Longdo]
電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しず, shizu] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
[しずか, shizuka] still, ruhig, leise, sanft [Add to Longdo]
まる[しずまる, shizumaru] still_werden [Add to Longdo]
める[しずめる, shizumeru] beruhigen [Add to Longdo]
[せいじゃく, seijaku] -Stille, -Ruhe [Add to Longdo]
[せいし, seishi] Stille, Ruhe, Stillstand [Add to Longdo]
[せいぶつ, seibutsu] Stilleben [Add to Longdo]
[せいしゅく, seishuku] die_Stille, das_Stillschweigen [Add to Longdo]
[じょうみゃく, joumyaku] -Ader, Vene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top