ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

青年

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青年-, *青年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
青年[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
青年[qīng nián rén, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] youth as a group, #13,866 [Add to Longdo]
青年[zhōng qīng nián, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] middle-aged, #16,773 [Add to Longdo]
中国青年[Zhōng guó Qīng nián bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] China Youth Daily, www.cyol.net, #18,811 [Add to Longdo]
北京青年[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
青年[qīng nián qī, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] adolescence, #99,170 [Add to Longdo]
中国共产主义青年[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
青年[Qīng nián huì, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] YMCA (international Christian youth movement, formed in 1844) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青年[せいねん, seinen] (n) youth; young man; (P) [Add to Longdo]
青年の家[せいねんのいえ, seinennoie] (n) training and accommodation institution for young men [Add to Longdo]
青年[せいねんかい, seinenkai] (n) young persons' association [Add to Longdo]
青年[せいねんき, seinenki] (n) adolescence [Add to Longdo]
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]
青年時代[せいねんじだい, seinenjidai] (n) (one's) youth; one's younger days [Add to Longdo]
青年[せいねんだん, seinendan] (n) young persons' association; (P) [Add to Longdo]
青年[せいねんはい, seinenhai] (n) young people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青年は言った。
The young man was extremely money hungry.あの青年は大金を得るため一生懸命働くのをいとわなかった。
That long-haired youth is rude.あの長髪の青年は粗野だ。
How to live is an important question to young people.いかに生きるべきかは、青年にとって重要な問題である。
The young man is quite suited for the position.その青年はその地位にうってつけだ。
The young man burst into laughter.その青年は急に笑い出した。
The young man came out of the house opposite.その青年は向かいの家から出てきた。
I guess that the beautiful girl will say goodbye to the shy young man.その美しい少女はその内気な青年にさよならを言うと思う。
I think Betty is eligible for a fine young man.ベティは立派な青年の結婚相手になれると思うよ。
Almost everything that is great has been done by youth.ほとんど全ての偉大なことは青年によって成されて来た。
The youth of our country is indifferent to politics.我が国の青年男女は政治に無関心だ。
We must instill patriotism into the young people of today.我々は愛国心を今日の青年の心にうえつけなければならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top