ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青-, *青*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[青, qīng, ㄑㄧㄥ] nature's color; blue, green, black; young
Radical: , Decomposition:     月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 497
[静, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  争 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] nature, Rank: 722
[靖, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to pacify, to appease; calm, peaceful
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] As peaceful 立 as nature 青; 青 also provides the pronunciation, Rank: 2545
[靓, jìng, ㄐㄧㄥˋ] ornament; pretty; to apply make-up
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] appear, Rank: 4636
[靛, diàn, ㄉㄧㄢˋ] indigo, blue dye
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  定 [dìng, ㄉㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] blue, Rank: 5211
[靜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: , Decomposition:   青 [qīng, ㄑㄧㄥ]  爭 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] nature, Rank: 6514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 海, #1,844 [Add to Longdo]
[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
[qīng chūn, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ, ] youth; youthfulness, #2,735 [Add to Longdo]
少年[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]
[Qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Qingdao or Tsingtao, sub-provincial city in Shandong, #3,802 [Add to Longdo]
[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb, #6,549 [Add to Longdo]
[Qīng hǎi, ㄑㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Qinghai province (Tsinghai) in west China, abbr. , capital Xining 西寧|西宁, #8,554 [Add to Longdo]
[Qīng Zàng, ㄑㄧㄥ ㄗㄤˋ, ] Qinghai and Tibet, #10,735 [Add to Longdo]
[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League, #13,609 [Add to Longdo]
[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, ] green vegetables; Chinese cabbage, #13,849 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あおい, aoi] (adj) สีน้ำเงิน สีเขียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 信号) green light; (4) (See 毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]
々;;蒼蒼(oK);碧碧(oK);蒼々(oK);碧々(oK)[あおあお, aoao] (adv,adv-to) (often 々として) verdant; fresh and green; bright green; lush [Add to Longdo]
い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (い, 蒼い only) pale; (3) (い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
い花[あおいはな, aoihana] (n) (See 花) spiderwort (alias) [Add to Longdo]
い鳥[あおいとり, aoitori] (n) bluebird (Sialia spp.) [Add to Longdo]
きな粉;黄な粉;黄粉(io)[あおきなこ;あおぎなこ(青黄な粉;青黄粉), aokinako ; aoginako ( ao ki na kona ; ao ki kona )] (n) (See きな粉) soy flour made from parched green soybeans [Add to Longdo]
くなる[あおくなる, aokunaru] (exp,v5r,vi) (1) to become blue; to turn green; (2) to turn pale; to blanch (with fear) [Add to Longdo]
ざめる(P);褪める;蒼ざめる;蒼褪める[あおざめる, aozameru] (v1,vi) to become pale; to turn pale; (P) [Add to Longdo]
だも[あおだも;アオダモ, aodamo ; aodamo] (n) chinese flowering ash; fraxinus lanuginosa form. serrata [Add to Longdo]
っぱな;っ洟[あおっぱな, aoppana] (n) (See 洟) green snot (hanging from a child's nose, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な年は言った。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年にいジーンズが初めて出現した。
I misplaced your blue pen.あなたのいペンがなくなってしまいました。
You look so pale.あなたは顔が真っです。
Can you tell green from blue?あなたは緑とを見分けることができますか。
That girl's eyes are blue.あの少女の目はい。
That blue one is also mine.あのいのも私のです。
Please look at the girl who wore the blue clothes.あのい服を着た女の子を見なさい。
The young man was extremely money hungry.あの年は大金を得るため一生懸命働くのをいとわなかった。
That blue-white shining star is Sirius.あの白く光っている星がシリウスです。
That long-haired youth is rude.あの長髪の年は粗野だ。
The American police are in blue uniforms.アメリカの警官はい制服を着ている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あお, ao] gruen, -blau, unreif [Add to Longdo]
少年[せいしょうねん, seishounen] Jugend [Add to Longdo]
[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]
[せいしゅん, seishun] Fruehling_des_Lebens, Jugendzeit [Add to Longdo]
[あおもの, aomono] Gruenzeug, Gemuese [Add to Longdo]
[あおぞら, aozora] blauer_Himmel [Add to Longdo]
空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
膨れ[あおぶくれ, aobukure] blaue-gruene_Schwellung [Add to Longdo]
[あおば, aoba] gruenes_Laub [Add to Longdo]
[せいさん, seisan] Blausaeure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top