ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -需-, *需*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[需, xū, ㄒㄩ] to need, to require; must
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  而 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Rain 雨 needed for crops to grow, Rank: 408

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, ] to require; to need; to want; necessity; need, #1,133 [Add to Longdo]
[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] to need; to want; to demand; needs; to require, #162 [Add to Longdo]
[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
[wú xū, ㄨˊ ㄒㄩ, / ] needless, #6,644 [Add to Longdo]
[jí xū, ㄐㄧˊ ㄒㄩ, ] to urgently need; urgent need, #7,443 [Add to Longdo]
[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, ] essential; indispensable, #9,142 [Add to Longdo]
[bì xū pǐn, ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄆㄧㄣˇ, ] necessity; essential (thing), #20,294 [Add to Longdo]
[jūn xū, ㄐㄩㄣ ㄒㄩ, / ] military material, #34,187 [Add to Longdo]
各取所[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] each takes what he needs, #44,804 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅきゅう, jukyuu] (n,adj-no) supply and demand; (P) [Add to Longdo]
[じゅひん, juhin] (n) (1) supplies; (adj-f) (2) {mil} quartermaster [Add to Longdo]
品科[じゅひんか, juhinka] (n) {mil} quartermaster corps [Add to Longdo]
[じゅよう, juyou] (n) consumption; use [Add to Longdo]
用家[じゅようか, juyouka] (n) consumer; customer [Add to Longdo]
用費[じゅようひ, juyouhi] (n) consumables (when calculating expenses) [Add to Longdo]
[じゅよう, juyou] (n) demand; request; (P) [Add to Longdo]
要の所得弾力性[じゅようのしょとくだんりょくせい, juyounoshotokudanryokusei] (n) income elasticity of demand [Add to Longdo]
要の弾力性[じゅようのだんりょくせい, juyounodanryokusei] (n) elasticity of demand [Add to Longdo]
要を賄う[じゅようをまかなう, juyouwomakanau] (exp,v5u) to meet the demand [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Here is the demand forecast for 1998.1998年の要予測です。
In the United States the automobile is a necessity and not a luxury.アメリカでは自動車は必品であり贅沢品ではない。
We are trying to determine your future purchasing needs.お客様の今後の購買要を明らかにしようとしています。
There is a great demand for gasoline.ガソリンの要は大きい。
The camera was essential for me.カメラは私の必品でした。
There is a big market for coffee.コーヒーに対する要は大きい。
A pair of leather gloves is a must when you work with these machines.この種の機械を使う時には、皮の手袋は必品だね。
These goods are in great demand.この商品の要は多い。
This new model of car is so popular that they have had to open a new factory to meet the demand.この新型の車はとても人気があるので要に応じるために新しい工場を作らねばならなかった。
There is much demand for nurses in this hospital.この病院では看護婦の要が高い。
There is no market for these goods in Japan.この品物は日本では要がない。
Is there much demand for these goods?これらの品物の要は多いですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅ, ju] ANFORDERN, BENOETIGEN [Add to Longdo]
[じゅきゅう, jukyuu] Nachfrage_und_Angebot [Add to Longdo]
[じゅよう, juyou] Nachfrage [Add to Longdo]
要供給[じゅようきょうきゅう, juyoukyoukyuu] Nachfrage_und_Angebot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top