ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電気

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電気-, *電気*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電気[でんき, denki] (n) ไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
電気[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน  EN: University of Electro-Communication

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気[でんき, denki] (n) (1) electricity; (2) (electric) light; (P) [Add to Longdo]
電気けいれん療法;電気痙攣療法[でんきけいれんりょうほう, denkikeirenryouhou] (n) electroconvulsive therapy; ECT [Add to Longdo]
電気こんろ;電気焜炉[でんきこんろ, denkikonro] (n) electric cooking stove; electric heater [Add to Longdo]
電気で動く[でんきでうごく, denkideugoku] (v5k,exp) to run by electricity [Add to Longdo]
電気の球[でんきのたま, denkinotama] (n) electric (light) bulb [Add to Longdo]
電気を帯びる[でんきをおびる, denkiwoobiru] (exp,v1) to be charged with electricity [Add to Longdo]
電気アイロン[でんきアイロン, denki airon] (n) electric iron [Add to Longdo]
電気ウナギ;電気[でんきウナギ(電気ウナギ);でんきうなぎ(電気鰻), denki unagi ( denki unagi ); denkiunagi ( denki unagi )] (n) electric eel (Electrophorus electricus) [Add to Longdo]
電気カーペット[でんきカーペット, denki ka-petto] (n) electrically heated carpet (wasei [Add to Longdo]
電気カミソリ;電気かみそり;電気剃刀[でんきカミソリ(電気カミソリ);でんきかみそり(電気かみそり;電気剃刀), denki kamisori ( denki kamisori ); denkikamisori ( denki kamisori ; denki kamisori ] (n) electric razor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Electrical appliances have made housework easier.いろいろな電気製品のおかげで家事が楽になった。
Do you cook by gas or electricity?ガスで調理しますか、あるいは電気ですか。
Do you sell desk lamps here?ここで電気スタンドは売っていますか。
This air conditioner consumes a lot of electricity.このエアコンは電気を多量に消費する。
This machine is driven by a small electric motor.この機械は小さな電気モーターで作動する。
This machine is driven by electricity.この機械は電気で運転できます。
This machine is driven by electricity.この機械は電気で動く。
This machine works by electricity.この機械は電気の力で動く。
It's odd that there should be a light on in the office at this hour.この時間に会社に電気がついているのは変だ。
This clock is electric.この時計は電気で動く。
I should have tried out this electric shaver before buying it.この電気かみそりは買う前に試してみるべきだった。
This is device that produces electricity.これは電気を作る装置だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I also suggest that you turn the rest of the lights on upstairs.[JP] 上の電気を消してくれ Straw Dogs (1971)
Um... That's mandatory. - I think we know that.[JP] 必然的に被告人は 電気いすへ送られる 12 Angry Men (1957)
Do not know anything about electricity?[JP] 電気のことがわかるのか? And Then There Were None (1945)
January 16th, Stiles checked out the electrical system in Arkham Tower.[JP] 1月16日 アーカム・タワーの 電気系統を調べてる Someone's Watching Me! (1978)
Seems to control two high-rise apartment buildings, the elevator systems, the electrical... I mean, who could do that?[JP] 高層ビル2つのエレベータや 電気系統を扱えるとはー Someone's Watching Me! (1978)
The chair? The gas chamber?[JP] 電気椅子か ガス室か? Kansas City Confidential (1952)
I'd like you to come in till I get the lights on.[JP] 部屋の電気をつけるまで The Graduate (1967)
Knows electricity. He's inventive.[JP] 電気に詳しく 発明の才がある He Walked by Night (1948)
He's lives on a good-sized pension but he works part-time as an electrician.[JP] 年金たっぷりで暮らしてるが パートで電気工もやってる Someone's Watching Me! (1978)
We're tryin' to put a guilty man in the chair, where he belongs.[JP] 電気いす送りが当然のやつだ 12 Angry Men (1957)
Curfew. They cut electricity.[JP] 外出禁止令,電気を切りました La Grande Vadrouille (1966)
He's got to burn! - He'll slip through our fingers. - Slip through our fingers?[JP] やつは有罪だ 電気いすさ! 12 Angry Men (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit [Add to Longdo]
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker [Add to Longdo]
電気信号[でんきしんごう, denkishingou] electrical signal [Add to Longdo]
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電気[でんき, denki] Elektrizitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top