ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電子

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電子-, *電子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
电子邮件[diàn zǐ yóu jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic mail; email, #9,829 [Add to Longdo]
微电子[wēi diàn zǐ, ㄨㄟ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] microelectronics, #25,243 [Add to Longdo]
电子计算机[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
光电子[guāng diàn zǐ, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] photoelectronic, #38,624 [Add to Longdo]
电子琴[diàn zǐ qín, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] electronic piano, #45,431 [Add to Longdo]
电子元件[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component, #52,239 [Add to Longdo]
电子束[diàn zǐ shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ, / ] beam of electrons, #53,238 [Add to Longdo]
电子显微镜[diàn zǐ xiǎn wēi jìng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] electron microscope, #53,445 [Add to Longdo]
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics, #64,211 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電子[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
電子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, See also: R. electron microscope

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
電子[でんし, denshi] TH: อิเล็กทรอนิก  EN: electronics

Japanese-English: EDICT Dictionary
電子[でんし, denshi] (n) (1) electron; (2) (esp. as a prefix) electronic; electronics; (P) [Add to Longdo]
電子ウイルス[でんしウイルス, denshi uirusu] (n) (obsc) (See コンピューターウィルス) computer virus [Add to Longdo]
電子オルガン[でんしオルガン, denshi orugan] (n) electric organ (music) [Add to Longdo]
電子スピン共鳴[でんしスピンきょうめい, denshi supin kyoumei] (n) electron spin resonance; ESR [Add to Longdo]
電子タグ[でんしタグ, denshi tagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] (n) {comp} electronic data interchange; EDI [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] (n) {comp} electronic data processing; EDP [Add to Longdo]
電子デバイス[でんしデバイス, denshi debaisu] (n) electronic device [Add to Longdo]
電子ビジネス[でんしビジネス, denshi bijinesu] (n) {comp} e business [Add to Longdo]
電子ピアノ[でんしピアノ, denshi piano] (n) electronic piano; digital piano [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の電子メールを受け取りましたか。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウント既にあるならば、システムであり、あなたの会計で、電子メールを送って、受けることができる。
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご連絡がないので、1月10日付であなた宛に出した電子メールは着いたのだろうかと思っています。
Aya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.あやはホットピンクや電子ブルーや深紫といった激しい色が好きだ。
Once you get used to electronic media, you can no longer do without them.いちど電子機器になれると、もうそれなしではすませられなくなります。
At Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.ウィンブルゾンでは、現在、サーブを判定するための特別な電子機器がある。
Clive wants to be an electronic engineer.クライブは電子工学の技術者になりたい。
Computers are used to send messages by e-mail.コンピューターは電子メールでメッセージを送るのに使われる。
It is about time we bought a new microwave oven.もう電子レンジを買い換えてもいいころです。
Would you please send me details of your products via e-mail as an attachment?貴社製品の詳細について、電子メールの添付ファイルを送っていただけませんか。
In recent years electronic computers have become increasingly important.近年では、電子コンピューターがますます重要になってきた。
I hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!時差のある場合、電子メールが最も効果的で便利な手段ですので、メールを使って連絡をしてくださることを希望します。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子[でんし, denshi] electronic (a-no) [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] electronic data processing (EDP) [Add to Longdo]
電子ブック[でんしブック, denshi bukku] Electronic Book, EB [Add to Longdo]
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system [Add to Longdo]
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]
電子メディア[でんしメディア, denshi medeia] electronic media [Add to Longdo]
電子回路[でんしかいろ, denshikairo] electronic circuit [Add to Longdo]
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電子[でんし, denshi] Elektron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top