ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電報

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電報-, *電報*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电报[diàn bào, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] telegram; cable; telegraph, #13,429 [Add to Longdo]
美国电话电报公司[Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] AT&T, #95,682 [Add to Longdo]
电报机[diàn bào jī, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄐㄧ, / ] telegraph, #141,411 [Add to Longdo]
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Nippon Telegraph and Telephone; NTT, #314,416 [Add to Longdo]
传真电报[chuán zhēn diàn bào, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] phototelegram [Add to Longdo]
国际电报电话咨询委员会[guó jì diàn bào diàn huà zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] CCITT [Add to Longdo]
国际电话电报谘询委员会[guó jì diàn huà diàn bào zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Consultative Committee for Telephone and Telegraph; CCITT (now ITU) [Add to Longdo]
电报局[diàn bào jú, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] telegraph office [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電報[でんぽう, denpou] (n) โทรเลข

Japanese-English: EDICT Dictionary
電報[でんぽう, denpou] (n) telegram; (P) [Add to Longdo]
電報を打つ[でんぽうをうつ, denpouwoutsu] (exp,v5t) to send a telegram [Add to Longdo]
電報為替[でんぽうがわせ;でんぽうかわせ(ik), denpougawase ; denpoukawase (ik)] (n) telegraphic remittance [Add to Longdo]
電報[でんぽうきょく, denpoukyoku] (n) telegraph office [Add to Longdo]
電報[でんぽうりょう, denpouryou] (n) telegram charge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did you receive the telegram?あなたはその電報をいつ受け取りましたか。
Send a wire to your father right now.お父さんにすぐ電報を打ちなさい。
I'd like you to send this telegram at once.この電報をすぐに打っていただきたい。
The telegram was a trick to get her to come home.その電報は彼女を帰郷させるための手であった。
On his arrival in London, he sent me a telegram.ロンドンに着くとすぐに、彼は私に電報を打ってよこした。
Wire me at once, in case there should be any accident.何か事故でもあった場合にはすぐ電報をください。
Your telegram arrived just as I was about to telephone you.君に電話をしようとしたら、丁度君の電報が届いた。 [M]
Please let me know the results by telegram.結果は電報で知らせてください。
This morning I got a telegram from home saying that my father had been suddenly taken ill.今朝私は国元から父が病気になったという電報を受け取った。
Today, to send a telegram in the States to anywhere in the world, all you have to do is to give the message over the telephone.今日では、アメリカで世界中のどこへ電報を打つにも電話で通信文を告げるだけでよい。
I received a telegram from her.私は、彼女から電報を受け取った。
I received a telegram saying that my uncle had arrived.私はおじが到着したという電報をうけとった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電報[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top