ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雷-, *雷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雷, léi, ㄌㄟˊ] thunder; surname
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A storm 雨 over the fields 田, Rank: 686

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[léi, ㄌㄟˊ, ] surname Lei; thunder, #1,944 [Add to Longdo]
[léi dá, ㄌㄟˊ ㄉㄚˊ, / ] radar, #8,662 [Add to Longdo]
[Léi Fēng, ㄌㄟˊ ㄈㄥ, / ] Lei Feng (1940-1962), young communist killed in an accident in 1962, used as a model in one of Mao's campaigns from 1963, #10,141 [Add to Longdo]
[Léi nuò, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] Reynolds (name); Renault (French car company); Reno, Nevada, #14,044 [Add to Longdo]
[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ, ] thunderstorm, #16,995 [Add to Longdo]
[dì léi, ㄉㄧˋ ㄌㄟˊ, ] landmine, #18,994 [Add to Longdo]
[léi diàn, ㄌㄟˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] thunder and lightning, #19,103 [Add to Longdo]
[léi tíng, ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, ] sound of thunder, #21,590 [Add to Longdo]
[yú léi, ㄩˊ ㄌㄟˊ, / ] torpedo, #21,694 [Add to Longdo]
[léi míng, ㄌㄟˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] thunder; very loud sounds, #22,652 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かみなり(P);いかずち;いかづち;らい, kaminari (P); ikazuchi ; ikaduchi ; rai] (n) thunder; (P) [Add to Longdo]
[らいう, raiu] (n) thunderstorm; (P) [Add to Longdo]
[らいうん, raiun] (n) thunder cloud [Add to Longdo]
[らいか, raika] (n) flash of lightning; fire started by lightning [Add to Longdo]
[らいかん, raikan] (n) detonator [Add to Longdo]
[らいぎょ;ライヒー;ライヒイ, raigyo ; raihi-; raihii] (n) (1) (See 台湾泥鰌) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata); (2) (らいぎょ only) (See カムルチー) northern snakehead (species of fish, Channa argus) [Add to Longdo]
[らいげき, raigeki] (n,vs) being struck by lightning; torpedo attack [Add to Longdo]
[らいこう, raikou] (n) lightning [Add to Longdo]
酸水銀[らいさんすいぎん, raisansuigin] (n) mercury fulminate [Add to Longdo]
[らいじゅう, raijuu] (n) (in Chinese mythology) beast which descends from the sky with a thunderbolt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had hardly walked a mile when it began to thunder.1マイル歩くか歩かないうちにが鳴りだした。
Communications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.2時間ほど前から雨のため連絡が断たれている。
We have had a lot of thunder this summer.あの夏はが多かった。
We have had a lot of thunder this summer.この夏はが多かった。
To make matters worse, it began to thunder fiercely.さらに悪いことに、激しくが鳴り始めた。
The performance was received with applause.その公演は万の拍手を受けた。
The day was rainy, and what was worse, thundering.その日は雨が降っており、さらに悪いことには、も鳴っていた。
The day was stormy, and what was worse still, it was thundering.その日は嵐で、さらに悪いことにはが鳴っていた。
The tree was struck by lightning.その木にが落ちた。
There was thunder and lightning last evening.ゆうべはがなって稲光がした。
The flash of lightning precedes the sound of thunder.稲光はの音に先行する。
After the lightning came the thunder.稲妻が光ったと思うとがなった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみなり, kaminari] Donner, Gewitter [Add to Longdo]
[らいう, raiu] Gewitter, Gewitterregen [Add to Longdo]
[らいめい, raimei] Donner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top