ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -零-, *零*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[零, líng, ㄌㄧㄥˊ] zero; fragment, fraction
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] raindrop, Rank: 1342

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] remnant; zero [Add to Longdo]
[líng shòu, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ, ] retail, #3,486 [Add to Longdo]
部件[líng bù jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] spare part, #8,153 [Add to Longdo]
[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, ] between-meal nibbles; snacks, #9,009 [Add to Longdo]
[líng jiàn, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] spare parts; spares, #11,059 [Add to Longdo]
售商[líng shòu shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, ] tradesman; dealer, #12,383 [Add to Longdo]
[líng xià, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] below zero, #13,095 [Add to Longdo]
[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few, #14,869 [Add to Longdo]
[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, / ] midnight; zero hour, #15,781 [Add to Longdo]
[líng qián, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] change (of money); small change; pocket money, #20,414 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こぼす, kobosu] (vi) ทำ...หก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こぼす, kobosu] ทำ...หก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい(P);ぜろ;ゼロ(P), rei (P); zero ; zero (P)] (n,adj-no) zero; nought; (P) [Add to Longdo]
し;溢し;翻し;翻(io)[こぼし, koboshi] (n) (See 建水,水翻し・みずこぼし) waste-water container (tea ceremony) [Add to Longdo]
し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session [Add to Longdo]
す(P);溢す;翻す[こぼす, kobosu] (v5s,vt) (1) to spill; to drop; to shed (tears); (2) to grumble; to complain; (3) to let one's feelings show; (P) [Add to Longdo]
れ;溢れ[こぼれ, kobore] (n) (1) spilling; spill; (2) (See 御れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P) [Add to Longdo]
れ幸い[こぼれざいわい, koborezaiwai] (n) unexpected piece of good luck; windfall [Add to Longdo]
れ落ちる;こぼれ落ちる[こぼれおちる, koboreochiru] (v1,vi) to spill over and fall; to scatter (petals, leaves, etc.) [Add to Longdo]
因子[ぜろいんし;れいいんし, zeroinshi ; reiinshi] (n) {math} zero divisor; null factor; nil factor [Add to Longdo]
[れいか, reika] (n,adj-no) below zero; sub-zero; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This means nil.これは「点」を意味する。
Nobody got zero in that test.そのテストではだれも点をとらなかった。
The thermometer reads three degrees below zero.温度計は下3度を示している。
Thermometers often go below zero.寒暖計はしばしば度以下になる。
The thermometer went down below zero.寒暖計は下に下がった。
It is ten degrees below zero now.今は下10度だ。
It was ten degrees below zero this morning.今朝の気温は下10度であった。
The thermometer stood at three degrees below zero this morning.今朝は下3度だった。
The thermometer stood at three degrees below zero this morning.今朝は下3度以下だった。
It was below zero this morning, but I cycled to school.今朝は度以下でしたが、自転車で学校へ行きました。
The temperature fell 5 degrees centigrade below zero yesterday.昨日は気温が下5度に下がった。
The temperature fell below zero last night.昨晩は度以下に下がった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行列[れいぎょうれつ, reigyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] NULL [Add to Longdo]
[れいか, reika] unter_Null, Kaelte [Add to Longdo]
[れいど, reido] -Null, Nullpunkt, Gefrierpunkt [Add to Longdo]
[れいじ, reiji] 12_Uhr (Mitternacht=Mittag) [Add to Longdo]
[れいてん, reiten] -Null, Nullpunkt [Add to Longdo]
[れいさい, reisai] gering, geringfuegig, unbedeutend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top