ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -難-, *難*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[難, nán, ㄋㄢˊ] hard, difficult, arduous; unable
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 5,970

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, / ] difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good, #744 [Add to Longdo]
[nàn, ㄋㄢˋ, / ] disaster; distress; to scold, #744 [Add to Longdo]
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
难以[nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ, / ] hard to (predict, imagine etc), #1,413 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ, / ] trouble; problem, #3,389 [Add to Longdo]
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, / ] seldom; rare; hard to come by, #3,540 [Add to Longdo]
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear, #3,719 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] feel sorry; be grieved, #3,751 [Add to Longdo]
艰难[jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ, / ] difficult, #4,418 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[むずかしい, muzukashii] (adj) ยาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なん, nan] (n,n-suf) difficulty; hardships; defect; (P) [Add to Longdo]
い(P);悪い[かたい(い)(P);にくい(P);がたい(い), katai ( gatai )(P); nikui (P); gatai ( gatai )] (aux-adj) difficult; hard; (P) [Add to Longdo]
がある[なんがある, nangaaru] (exp) to be a problem [Add to Longdo]
くせ[かたくせ, katakuse] (n) fault-finding [Add to Longdo]
し;堅し;固し;硬し[かたし, katashi] (adj-f) (arch) (See い) difficult; hard [Add to Longdo]
しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
しい病気[むずかしいびょうき, muzukashiibyouki] (n) serious disease [Add to Longdo]
しさ[むずかしさ, muzukashisa] (n) (degree of) difficulty [Add to Longdo]
じる[なんじる, nanjiru] (v1,vt) (See ずる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]
ずる[なんずる, nanzuru] (vz,vt) (See じる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会話を続けるのはしい。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定義するのはしいです。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦に満ちている。
It is hard to learn English in a year or two.1、2年でマスターするのはしい。
It is hard to get through the work in an hour.1時間でその仕事を仕上げるのはしい。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困である。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見物をすることは困です。
It's quite difficult to master French in a few years.2、3年でフランス語に熟達するのはきわめてしい。
It is difficult to speak three languages.3カ国語を話すのは困だ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが点だね。
It will be hard for you to speak English.あなたが英語を話すことはしいでしょう。
It seems hard for you to see him today.あなたが今日彼にお会いに成るのはしそうです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a bit of a conflict with the no headgear.[JA] ヘッドギアなしで 安全確保はしい ヘッドギアなしで 安全確保はしい トム・リーガン ボクシングコーチ CounterPunch (2017)
Have you never before heard of the king's castle at Worms on the Rhine and the kings of Burgundy who reign there?[CN] 道你從沒聽說過在萊因河畔 布盧郡王們統治著的渥努姆斯城嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
You are heading far away, Lady Kriemhild. Don't you want to make peace with your family first?[CN] 克裏米爾特夫人,您即將遠行 道不想跟您的家族修好嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
It was difficult, and I didn't really understand it.[JA] (女子高生2) まあ しくて よく分かんなかった Emotions (2017)
For Peter Quillin, he's taken a wicked beating from hardcore fight fans.[JA] クイリンはファンから 非されているが CounterPunch (2017)
Is it the fashion at Worms upon the Rhine to sit at table armed from head to foot?[CN] 道在萊茵流域,你們的沃爾姆斯城的習慣是 全副武裝赴宴的嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
It is difficult to try to manage work and the kids.[JA] 仕事とジムの両立はしい CounterPunch (2017)
It's hard to know, because the LGBT mix responds to a historical need to defend and group around identities.[JA] それは判断がしいわ LGBTの人たちは 自らのアイデンティティーを 守ろうとしてるの  ()
A secret message warns me of war against Burgundy![CN] 我已得到準備戰鬥的秘令 布盧郡的戰火已經很避免了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It's kind of hard to suit all of you, don't you think?[JA] でも 全員に合わせるのは しいかな The Mysterious Million Yen Women (2017)
Actually, technically, you can win everything. It's hard to win everything.[JA] 常に勝つことは可能だ しいけどね CounterPunch (2017)
Will you never forget Lord Siegfried, my lady?[CN] 夫人啊,道你就永遠忘不了齊格弗裏德嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
語集[なんごしゅう, nangoshuu] glossary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたい, katai] schwierig [Add to Longdo]
しい[むずかしい, muzukashii] schwierig [Add to Longdo]
[なんい, nan'i] Schwierigkeit [Add to Longdo]
易度[なんいど, nan'ido] Schwierigkeitsgrad [Add to Longdo]
[なんみん, nanmin] Fluechtling [Add to Longdo]
[なんびょう, nanbyou] unheilbare_Krankheit [Add to Longdo]
[なんだい, nandai] schwierige_Frage, schwierige_Aufgabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top