ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -離-, *離*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[離, lí, ㄌㄧˊ] rare beast; strange; elegant
Radical: , Decomposition:   离 [, ㄌㄧˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5997

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, / ] to leave; to depart; to go away; from, #1,272 [Add to Longdo]
离开[lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ, / ] to depart; to leave, #915 [Add to Longdo]
距离[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] distance; to be apart, #1,571 [Add to Longdo]
分离[fēn lí, ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] to separate, #3,279 [Add to Longdo]
离婚[lí hūn, ㄌㄧˊ ㄏㄨㄣ, / ] to divorce; to be divorced from (one's wife or husband), #3,984 [Add to Longdo]
脱离[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ, / ] removed from, #5,301 [Add to Longdo]
离子[lí zǐ, ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] ion, #5,330 [Add to Longdo]
离去[lí qù, ㄌㄧˊ ㄑㄩˋ, / ] to leave; to exit, #6,079 [Add to Longdo]
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, / ] inseparable; inevitably linked to, #6,853 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りこん, rikon] (vt) หย่าร้าง
[りりく, ririku] (vt) บินขึ้น, See also: take-off

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りきゅう, rikyuu] บ้านพักตากอากาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[ばなれる, banareru] TH: (อายุ)ห่างกัน
[はなす, hanasu] TH: แยกออก  EN: to part
[はなす, hanasu] TH: จับแยก  EN: separate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[り, ri] (n) li (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
しょう;漿[りしょう, rishou] (n) syneresis [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] (v5s,vt) to separate; to part; to divide; to keep apart; (P) [Add to Longdo]
[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]
れる[はなれる, hanareru] (v1,vi) to be separated from; to leave; to go away; to be a long way off; (P) [Add to Longdo]
れ家[はなれや, hanareya] (n) detached building; solitary house [Add to Longdo]
れ去る[はなれさる, hanaresaru] (v5r,vi) to break loose; to quit [Add to Longdo]
れ業;れ技[はなれわざ, hanarewaza] (n) stunt; feat [Add to Longdo]
れ座敷;座敷(io)[はなれざしき, hanarezashiki] (n) room detached from main house [Add to Longdo]
れ島[はなれじま, hanarejima] (n) solitary island [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴直し は 靴型 から れる な[3]
"How far is it from here to the station?" "It is about two miles."「ここから駅までどのくらい距がありますか」「約2マイルです」
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えば短い距ではない。
"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"「汗でびしょ濡れだよ」「れてっ。臭いわっ!」 [F]
"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"「時々、彼と婚しようと思うの」「冗談だろう!」
I left Japan for the first time in ten years.10年ぶりに日本をれた。
Let go of me!私から手をせ!
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのに長い距だ。
Flight 226 takes off at 10:30.226便は10時30分に陸します。
Forty miles is a good distance.40マイルといえばかなりの距だ。
Four miles is a good distance.4マイルはかなりの距だ。
Five miles is a suitable distance for a picnic.5マイルはピクニックに適した距だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はなす, hanasu] to release [Add to Longdo]
散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
散的[りさんてき, risanteki] discrete [Add to Longdo]
散的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data [Add to Longdo]
散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はなす, hanasu] trennen, entfernen [Add to Longdo]
れる[はなれる, hanareru] sich_trennen [Add to Longdo]
[りはん, rihan] Entfremdung, Abtruennigkeit, Aufstand [Add to Longdo]
[りこん, rikon] Scheidung, Ehescheidung [Add to Longdo]
婚訴訟[りこんそしょう, rikonsoshou] Scheidungsprozess [Add to Longdo]
[りしょう, rishou] (wieder) flott_werden [Add to Longdo]
[りだつ, ridatsu] Austritt (aus einer Organisation) [Add to Longdo]
[りりく, ririku] das_Starten, das_Abheben, Abflug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top