ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雌-, *雌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雌, cí, ㄘˊ] female; feminine; gentle, soft
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2382

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, ] female, #15,664 [Add to Longdo]
激素[cí jī sù, ㄘˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] estrogen (oestrogen), #16,404 [Add to Longdo]
[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, ] female, #23,247 [Add to Longdo]
[cí xióng, ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, ] male and female, #25,102 [Add to Longdo]
[cí huā, ㄘˊ ㄏㄨㄚ, ] female flower, #77,449 [Add to Longdo]
一决[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship, #81,875 [Add to Longdo]
[cí ruǐ, ㄘˊ ㄖㄨㄟˇ, ] pistil, #106,929 [Add to Longdo]
三醇[cí sān chún, ㄘˊ ㄙㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] estriol, #156,433 [Add to Longdo]
[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds, #161,686 [Add to Longdo]
妄下[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism, #957,452 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[めす, mesu] (n) เพศเมีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めす(P);メス, mesu (P); mesu] (n,adj-no) (See 雄) female (animal); (P) [Add to Longdo]
しべ;蕊;蘂;[めしべ;しずい(雌蕊;雌蘂;雌蕋), meshibe ; shizui ( meshibe ; meshibe ; meshibe )] (n) pistil [Add to Longdo]
ねじ;螺子;捻子[めねじ, meneji] (n) (See 雄ねじ・おねじ) female screw [Add to Longdo]
の狐[めすのきつね, mesunokitsune] (n) bitch fox; vixen [Add to Longdo]
の万年草[めのまんねんぐさ;メノマンネングサ, menomannengusa ; menomannengusa] (n) (uk) Sedum rupifragum (species of stonecrop) [Add to Longdo]
コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] (n) {comp} female connector [Add to Longdo]
[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
[めばな, mebana] (n,adj-no) female flower; (P) [Add to Longdo]
牛;牝牛[めうし, meushi] (n) (See 牡牛) cow; heifer [Add to Longdo]
犬;牝犬[めすいぬ;めいぬ, mesuinu ; meinu] (n) bitch; female dog [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A female kangaroo carries its young in the pouch.カンガルーのは子供を腹の袋に入れて動く。
Koko is a female gorilla.ココはのゴリラである。
Jack exchanged the cow for the seeds.ジャックは牛を種と交換した。
The hen has been brooding its eggs for a week.その鶏は一週間卵を抱いている。
I have three dogs; one is male and the others are female.犬は3匹いますが、一匹が雄であとはです。
I keep a female cat.私は猫を飼っている。
What is sauce for the goose is sauce for the gander.の鵞鳥のソースになるものは雄の鵞鳥のソースにもなる。
Cows provide us with milk.牛はミルクを供給する。
Cows supply milk.牛は牛乳を供給する。
She will seize us, and, instead of finding happiness, we shall perish, and all for nothing.熊は私たちを襲う。そして幸福をみつける代わりに、命を落としてすべてが無駄になってしまう。
You cannot make a silk purse out of a sow's ear.豚の耳から絹の財布は作れない。
The authors state quite categorically that the female members of only a small number of species also sing.著者たちはごく少数の種のも歌うと非常に明確に述べている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] female connector [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Weibchen (Tiere) [Add to Longdo]
[め, me] me- = Weibchen (Tiere) [Add to Longdo]
[しふく, shifuku] verborgen_bleiben, untaetig_bleiben [Add to Longdo]
[めうし, meushi] -Kuh (im Gegensatz zum Bullen) [Add to Longdo]
[めすいぬ, mesuinu] Huendin [Add to Longdo]
[めばな, mebana] weibliche_Bluete [Add to Longdo]
[しゆう, shiyuu] Maennchen_und_Weibchen, Sieg_oder_Niederlage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top