ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雅-, *雅*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj) สวย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雅, yǎ, ㄧㄚˇ] elegant, graceful, refined
Radical: , Decomposition:   牙 [, ㄧㄚˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1139

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎ, ㄧㄚˇ, ] elegant, #3,284 [Add to Longdo]
[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]
[Yǎ hǔ, ㄧㄚˇ ㄏㄨˇ, ] Yahoo, internet portal, #8,589 [Add to Longdo]
[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ, ] dainty; elegance; elegant, #11,423 [Add to Longdo]
[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, ] refined; elegant, #12,107 [Add to Longdo]
[Yǎ diǎn, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, ] Athens (capital of Greece), #12,858 [Add to Longdo]
加达[Yǎ jiā dá, ㄧㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄉㄚˊ, / ] Jakarta, capital of Indonesia, #19,391 [Add to Longdo]
[yǎ sī, ㄧㄚˇ ㄙ, ] IELTS (International English Language Testing System), #23,049 [Add to Longdo]
西[Xī yǎ tú, ㄒㄧ ㄧㄚˇ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Seattle, Washington State, #24,846 [Add to Longdo]
[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, ] elegant; refined, #31,220 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n,adj-na) (1) (ant [Add to Longdo]
;[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance [Add to Longdo]
びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful [Add to Longdo]
びやか;やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful [Add to Longdo]
[がか, gaka] (n) Song of Solomon (book of the Bible); Song of Songs; Canticle of Canticles [Add to Longdo]
[がかい, gakai] (n) aesthetic sentiment [Add to Longdo]
[ががく, gagaku] (n) old Japanese court music; gagaku; (P) [Add to Longdo]
楽寮[ががくりょう;うたりょう;うたづかさ;うたつかさ;うたのつかさ, gagakuryou ; utaryou ; utadukasa ; utatsukasa ; utanotsukasa] (n) (See 楽,律令) government office in charge of court music (ritsuryo period) [Add to Longdo]
[がかく, gakaku] (n) (1) man of letters; man of taste; art connoisseur; (2) (See 水仙) narcissus [Add to Longdo]
[がけい, gakei] (n) polite word in letter to friend [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ann sings elegantly.アンは優に歌う。
Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.イザドラダンカンはとても優に踊ったので、ヨーロッパのダンスに招かれた。
Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.どんなに優で堂々とした既存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。
Everybody at the party was charmed with her grace.パーティーにいた人は誰もかも彼女の優さに魅せられた。
Lola danced with grace.ローラは優におどった。
The spectators were moved by her graceful performance.観客たちは彼女の優な演技に感動した。
It was I who met Masako here yesterday.昨日ここで子にあったのは私でした。
I prefer Noh to Kabuki, because the former looks more elegant to me than the latter.私は能楽が歌舞伎より好きだが、それは前者が後者よりも優に思えるからである。
An ugly duckling became a graceful swan.醜いアヒルの子は優な白鳥となった。
He fashioned an elegant pot out of clay.彼は、粘土で優な壷を形作った。
She looks very elegant.彼女はとても優に見える。
She looked at her flock hanging from the ceiling which her brother Masahiro had hung for her.彼女は天井からぶら下がっている自分の鶴の群に目をやった。これは兄の弘が禎子のためにつるしてくれたものだった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[が, ga] ELEGANZ, ANMUT [Add to Longdo]
[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]
[がしゅ, gashu] Eleganz, feiner_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top