ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

障害

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -障害-, *障害*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身体障害[shēn tǐ zhàng hài, ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄓㄤˋ ㄏㄞˋ, / ] cripple [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
障害[しょうがい, shougai] (vt) ขัดข้อง, มีปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
障害[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) คนพิการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] TH: อุปสรรค  EN: obstacle

Japanese-English: EDICT Dictionary
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] (n) {comp} fault threshold [Add to Longdo]
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector [Add to Longdo]
障害迂回[しょうがいうかい, shougaiukai] (n) fail-over; fault bypass [Add to Longdo]
障害迂回ブロック[しょうがいうかいブロック, shougaiukai burokku] (n) fault bypass block [Add to Longdo]
障害回復[しょうがいかいふく, shougaikaifuku] (n) {comp} fault recovery [Add to Longdo]
障害[しょうがいじ, shougaiji] (n) handicapped child; handicapped children [Add to Longdo]
障害者(P);障碍者;障礙者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n) (physically) handicapped person; disabled person; (P) [Add to Longdo]
障害者教育[しょうがいしゃきょういく, shougaishakyouiku] (n) special education; education of the handicapped [Add to Longdo]
障害者職業能力開発校[しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう, shougaishashokugyounouryokukaihatsukou] (n) business skill development school for handicapped people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外旅行障害保険を持っています。
Lack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.ガンの克服には資金不足が重大な障害となっている。
Until such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.このような障害が完全に取り除かれるまで、極めてささいな、ちょう発でさえ争いが起こる可能性がいつもある。
The scandal was an obstacle to his promotion.そのスキャンダルは彼の出世の障害だった。
The obstacles to our progress have been removed at last.われわれの進歩を妨げる障害がやっと取り除かれた。
He did not understand what was in the way of his success in life.何が出世の障害になっているのか分からなかった。
We must go forward getting the better of all obstacles.我々はあらゆる障害を排除して進まなければならない。
Emergency exits must be kept free of blockages for public safety.公共の安全のために、非常口に障害物を置かないこと。
I have menopausal troubles.更年期障害があります。
High tariffs have become a barrier to international trade.高い関税が国際貿易の障害となっている。
High tariffs are the chief obstacles to free trade.高関税が自由貿易への最大の障害になっている。
We pushed ahead despite the obstacles.私たちは障害を乗り越えて突き進んだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]
障害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector [Add to Longdo]
障害回復[しょうがいかいふく, shougaikaifuku] fault recovery [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
障害[しょうがい, shougai] Hindernis, Verhinderung, Stoerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top