ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -際-, *際*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[際, jì, ㄐㄧˋ] border, boundary, juncture
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  祭 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 6617

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] border; edge; boundary; between; among; interval; while, #6,291 [Add to Longdo]
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice, #723 [Add to Longdo]
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice, #1,496 [Add to Longdo]
国际化[guó jì huà, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to internationalize; internationalization, #5,498 [Add to Longdo]
国际贸易[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
人际关系[rén jì guān xì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] interpersonal relationship, #11,057 [Add to Longdo]
交际[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse, #11,490 [Add to Longdo]
国际性[guó jì xìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] international; internationalism, #15,198 [Add to Longdo]
人际[rén jì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] human relationships; interpersonal, #15,691 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さい, sai, sai , sai] (n) อายุ (เขียนต่อท้ายตัวเลข เพื่อแสดงอายุ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of [Add to Longdo]
[さい, sai] (n-adv,n) on the occasion of; circumstances; (P) [Add to Longdo]
して[さいして, saishite] (exp) (See にして) when [Add to Longdo]
する[さいする, saisuru] (vs-s) to arrive; to come to pass [Add to Longdo]
どい;疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
[さいに, saini] (adv) in case of; at this time [Add to Longdo]
[さいかい, saikai] (n,vs) meeting; facing; confronting; (P) [Add to Longdo]
[さいがい, saigai] (n) limits; boundary; end [Add to Longdo]
[さいげん, saigen] (n) limits; end; bounds; (P) [Add to Longdo]
限なく[さいげんなく, saigennaku] (adv) ad infinitum; endlessly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約するは、私が会議出席者だと伝えて下さい。
IMF stands for International Monetary Fund.IMFというのは国通貨基金を表している。
Arnold teaches us to see the object as it really is.アーノルドは物を実にあるがままに見よと教える。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学者は宇宙に限がないものと思っていた。
His beard made him look older by ten years.あごひげが、ある為に彼は10歳ほど実よりふけてみえた。
After the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.アシスタントが1ドルずつ返したから、それぞれの人たちは実には9ドルしか払っていなかったことになります。
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.アトランタ訪問のには、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
Your plan has the virtue of being practical.あなたの計画は実的だという長所がある。
Your ideas are hardly practical.あなたの考えはとても実的とはいえない。
I look forward to seeing you on my next trip to your city.あなたの町へ今度旅行する、あなたにお会いするのが楽しみです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さい, sai] -Rand, Seite [Add to Longdo]
[さい, sai] ZEIT, GELEGENHEIT [Add to Longdo]
立つ[きわだつ, kiwadatsu] sich_abheben, hervorragen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top