ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陳-, *陳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陳, chén, ㄔㄣˊ] to display, to exhibit; to plead; surname
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  東 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] To place 阝 facing east 東, Rank: 6438

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, / ] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain, #2,023 [Add to Longdo]
[Chén, ㄔㄣˊ, / ] surname Chen; Chen of the Southern dynasties (557-589), #2,023 [Add to Longdo]
陈水扁[Chén Shuǐ biǎn, ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˇ, / ] Chen Shui-Bian (1950-), Taiwanese DPP 民進黨|民进党 politician, President of Republic of China 2000-2008, #5,261 [Add to Longdo]
陈述[chén shù, ㄔㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] an assertion; to declare; to state, #7,292 [Add to Longdo]
陈旧[chén jiù, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄡˋ, / ] old fashioned, #13,559 [Add to Longdo]
新陈代谢[xīn chén dài xiè, ㄒㄧㄣ ㄔㄣˊ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] (biol.) metabolism; (saying) the new replaces the old, #13,633 [Add to Longdo]
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] display; exhibit, #14,436 [Add to Longdo]
陈毅[Chén yì, ㄔㄣˊ ㄧˋ, / ] Chen Yi (1901-1972), communist general and politician, Marshal of PLA from 1955, Mayor of Shanghai in 1950s, PRC foreign minister 1958-1972, #18,735 [Add to Longdo]
陈凯歌[Chén Kǎi gē, ㄔㄣˊ ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] Chen Kaige, Fifth Generation movie director, #19,684 [Add to Longdo]
陈皮[chén pí, ㄔㄣˊ ㄆㄧˊ, / ] orange peel; tangerine peel; dried orange peel used in Chinese medicine, #20,545 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちんじゅつ, chinjutsu] การแถลง(ความรู้สึกนึกคิด),การกล่าวฟ้อง(ของโจทก์)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こびる;ねこびる[ひねこびる, hinekobiru] (v1,vi) to look old; to appear mature (e.g. of children) [Add to Longdo]
ねる[ひねる, hineru] (v1,vi) (obsc) to age [Add to Longdo]
[ちんしゃ, chinsha] (n,vs) apology; (P) [Add to Longdo]
[ちんじゅつ, chinjutsu] (n,vs) statement; declaration; (P) [Add to Longdo]
述書[ちんじゅつしょ, chinjutsusho] (n) written statement; statement of facts [Add to Longdo]
述副詞[ちんじゅつふくし, chinjutsufukushi] (n) {ling} declarative adverb [Add to Longdo]
[ちんじょう, chinjou] (n,vs) petition; appeal; (P) [Add to Longdo]
情合戦[ちんじょうかっせん, chinjoukassen] (n) competitive lobbying; rivalry in campaigning (for and against) [Add to Longdo]
情者[ちんじょうしゃ, chinjousha] (n) petitioner [Add to Longdo]
情書[ちんじょうしょ, chinjousho] (n) petition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can you show me any evidence for your statement?あなたの述になにか証拠を示していただけますか。
Do you believe the witness's statement?あなたはその証人の述を信じますか。
A cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.キャビネットは集めたものを列するための食器棚である。
The statement is not wholly true.その述は全くの真実とは限らない。
The china was displayed in a special cabinet.その陶磁器は特別な棚に列されていた。
I accept the statement as true.私はその述を真実と認める。
I began to doubt the accuracy of his statement.私は彼の述の正確さを疑い始めた。
All the goods for sale are set out on the tables.商品はすべて列台に並べてあります。
Goods at the food and clothing stalls were very cheap.食料品と衣類の列台にある商品は非常に安かった。
The new fur coats were displayed in the window.新しい毛皮のコートがウインドーに列されていた。
Do not touch the exhibits.列物に手を触れるな。
The villagers petitioned against the nuclear power plant.村人たちは原発反対の情をした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちん, chin] (AUS)SAGEN, ZEIGEN, ALT [Add to Longdo]
[ちんれつ, chinretsu] ausstellen [Add to Longdo]
[ちんじょう, chinjou] Vertretung, Interessenvertretung, Beschwerde [Add to Longdo]
[ちんしゃ, chinsha] Entschuldigung, Abbitte [Add to Longdo]
[ちんじゅつ, chinjutsu] Erklaerung, Aussage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top