ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陰で

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陰で-, *陰で*
Japanese-English: EDICT Dictionary
陰で[かげで, kagede] (exp) behind one's back [Add to Longdo]
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
陰で糸を引く[かげでいとをひく, kagedeitowohiku] (exp,v5k) to pull wires; to pull strings [Add to Longdo]
陰で動く[かげでうごく, kagedeugoku] (v5k) to act behind the scenes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You make life worth living.あなたのお陰で私は生き甲斐を感じます。
This highway saves us lot of time.この主要道路のお陰でずいぶん時間が節約できる。
This product brought us a large margin.この製品のお陰で我が社は大きな利益をあげた。
Then one day the boy came to the tree and the tree said, "Come, Boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be happy."そして、ある日男の子が来たとき、木が言いました、「おいでおいで、そして幹に登って枝にぶら下がってりんごを食べて遊んで、私の木陰で眠ってくれたら幸せです」
And when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]そして、かれは疲れて、彼女の木陰でねむりました。
The thin man paused in the shade with his knees a little bent.その痩せた男は膝を曲げて日陰で少し休んだ。
It is pleasant to sleep under the tree.その木の木陰で寝るのは気持ちいい。
An old man was at rest under the tree.一人の老人が木陰で休んでいた。
You shouldn't talk about people behind their backs.陰で人のうわさをするべきでない。
Don't speak ill of others behind their back.陰で人の悪口を言ってはいけない。
You should not speak of others behind their backs.陰で人の話をしてはいけないよ。
You should not speak ill of others behind their backs.陰で他人の悪口を言うべきでない。

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top