ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陪-, *陪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陪, péi, ㄆㄟˊ] to accompany, to be with, to keep company
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  咅 (pǒu ㄆㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 1,664

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi, ㄆㄟˊ, ] to accompany; to keep sb company, #1,194 [Add to Longdo]
[péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ, ] accompany, #5,544 [Add to Longdo]
[péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, ] accompany, #5,901 [Add to Longdo]
审团[péi shěn tuán, ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] jury, #27,527 [Add to Longdo]
[fèng péi, ㄈㄥˋ ㄆㄟˊ, ] (honorific) to accompany; to keep sb company, #42,187 [Add to Longdo]
[péi zàng, ㄆㄟˊ ㄗㄤˋ, ] to be buried with or next to dead person (of deceased's partner, or of funerary objects), #43,583 [Add to Longdo]
[péi jià, ㄆㄟˊ ㄐㄧㄚˋ, ] dowry, #62,236 [Add to Longdo]
葬品[péi zàng pǐn, ㄆㄟˊ ㄗㄤˋ ㄆㄧㄣˇ, ] funerary objects (items buried together with the dead), #78,631 [Add to Longdo]
[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave), #79,696 [Add to Longdo]
审团[dà péi shěn tuán, ㄉㄚˋ ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] grand jury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばいかん, baikan] (n,vs) view with a superior [Add to Longdo]
[ばいさん, baisan] (n) (See 聖体拝領) Lord's Supper (in Protestantism) [Add to Longdo]
[ばいじ, baiji] (n) retainer; attending on the nobility [Add to Longdo]
[ばいじゅう, baijuu] (n,vs) waiting upon; attending on; accompany [Add to Longdo]
[ばいじょう, baijou] (n,vs) riding in the same carriage (car) (with a superior); attending on (one's superior) in the same carriage [Add to Longdo]
[ばいしょく, baishoku] (n,vs) dining with one's superior; dining with one's superiors [Add to Longdo]
[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P) [Add to Longdo]
審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman [Add to Longdo]
審裁判[ばいしんさいばん, baishinsaiban] (n) trial by jury; jury trial [Add to Longdo]
審制[ばいしんせい, baishinsei] (n) jury system [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was called in for jury this morning, and I actually have to serve on a case.今朝、審の件で呼ばれて審員をやることになったんだ。
The jury were asked to allow for the age of the accused.審員たちは被告の年齢を考慮するよう求められた。
The jury acquitted him of the crime.審員は彼を無罪とした。
The jury is hung.審員は未決のままだ。
The jury has returned a verdict of guilty.審員は有罪の判決を答申した。
The jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.審団による有罪評決が大論争の引き金となった。
They enrolled him as a jury member.彼らは彼を審員として登録した。
She stood in the court before judge and jury.彼女は法廷に判事と審員の前にたった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jury. Do you already have the results.[JA]  The Whole Truth (2016)
Ok,want me to come with you?[CN] 好要不要我你去 Episode #1.8 (2004)
The jury is hereby disbanded.[JA] 審員は解散します The Whole Truth (2016)
Why aren't you drinking in here?[CN] 你怎么不去 The Blue Angel (1930)
Excuse me, old man.[CN] 失一下. Grand Hotel (1932)
Tell the jury with a bang.[JA] 審員は述べています The Whole Truth (2016)
The jury, what you decide ...[JA] 審何 The Whole Truth (2016)
Just see me, I have a room at Seoul Hotel.[CN] 今天妈妈吃顿饭好不好 Episode #1.7 (2004)
Later on, tell her that you're sorry.[CN] 改天你要去跟她罪懂吗 Episode #1.2 (2004)
I like to hear you say it, though.[CN] 只要有你 A Farewell to Arms (1932)
Let a jury decide how certain they are he's not gonna pick up an AR-15 and shoot them all in their sleep?[JA] 審員に判断してもらおう あいつが銃を持って 審員が寝ている間に 撃ち殺すかどうかをね The Man in the Basement (2017)
That means the jury's still out.[JA] つまり審員はまだ採決中ってこと The Girl with All the Gifts (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばい, bai] FOLGEN, BEGLEITEN, ZUGEGEN SEIN [Add to Longdo]
[ばいしん, baishin] Jury, Schwurgericht, Geschworener [Add to Longdo]
[ばいせき, baiseki] Beisitzer, Gerichtsbeisitzer, Teilnahme [Add to Longdo]
[ばいしょく, baishoku] Teilnahme_an_einem_Essen_mit, Hochgestellten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top