ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -除-, *除*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[除, chú, ㄔㄨˊ] to eliminate, to remove, to wipe out
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  余 [, ㄩˊ]
Etymology: [ideographic] The waste 余 produced by a city 阝, Rank: 464

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chú, ㄔㄨˊ, ] to get rid of; to remove; to exclude; to eliminate; to wipe out; to divide; except; not including, #1,184 [Add to Longdo]
[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, ] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for), #651 [Add to Longdo]
[xiāo chú, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ, ] to eliminate; to remove, #3,133 [Add to Longdo]
[pái chú, ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, ] to eliminate; to get rid of; to remove, #3,782 [Add to Longdo]
[qiē chú, ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ, ] to excise; to cut out (a tumor), #4,318 [Add to Longdo]
[jiě chú, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄨˊ, ] to remove; to relieve (sb of their duties); to free; to get rid of; to lift (an embargo); to rescind (an agreement), #4,858 [Add to Longdo]
[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, ] eliminate; get rid of, #5,399 [Add to Longdo]
[chú fēi, ㄔㄨˊ ㄈㄟ, ] only if (..., or otherwise, ...); only when; only in the case that, #5,817 [Add to Longdo]
[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, ] tear down; demolish; dismantle; remove, #6,667 [Add to Longdo]
[shān chú, ㄕㄢ ㄔㄨˊ, / ] to delete; to cancel, #7,670 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょきょ, jokyo] การขจัด การกำจัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
いて[のぞいて, nozoite] TH: ยกเว้น  EN: except

Japanese-English: EDICT Dictionary
いて[のぞいて, nozoite] (exp) except; save; (P) [Add to Longdo]
[のぞく, nozoku] (v5k,vt) to remove; to exclude; to except; (P) [Add to Longdo]
け;避け[よけ, yoke] (n-suf,n) (uk) protection; repellent [Add to Longdo]
け者;のけ者[のけもの, nokemono] (n) outcast; odd man out; pariah [Add to Longdo]
する[じょする, josuru] (vs-s) (1) to divide (by); (2) to remove; to exclude [Add to Longdo]
[じょえん, joen] (n,vs) salt removal; desalination [Add to Longdo]
[じょがい, jogai] (n,vs) exception; exclusion; (P) [Add to Longdo]
外例[じょがいれい, jogairei] (n) exception [Add to Longdo]
[じょかく, jokaku] (n,vs) enucleate [Add to Longdo]
感作[じょかんさ, jokansa] (n) (obsc) (See 脱感作) (immunological) desensitization [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I found them all but one.1つをいて全部見つかった。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのをいては彼の作文は申し分ありません。
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の個人基礎控がある。
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたが皿を洗っている間に、私は床を掃します。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を掃して夕食を作ってあげる。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、掃、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
Did you clean your room?あなたの部屋を掃したか。
Now that you are here, you can help do the cleaning.あなたはここにいるんだから、掃を手伝えるだろう。
Have you finished cleaning your room yet?あなたはもう自分の部屋を掃し終わりましたか。
All you have to do is to clean your room.あなたは自分の部屋を掃するだけでいいんだ。
That person will be read out of our club.あの人はクラブから名される。
How can I get rid of all those fallen leaves?あの落ち葉をどうやって取りけようか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょざん, jozan] division (vs) [Add to Longdo]
算演算子[じょざんえんざんし, jozan'enzanshi] division operator [Add to Longdo]
[じょすう, josuu] divisor [Add to Longdo]
[じょほう, johou] division [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぞく, nozoku] beseitigen, ausschliessen [Add to Longdo]
[じょめい, jomei] ausschliessen, ausstossen [Add to Longdo]
[じょがい, jogai] ausnehmen, ausschliessen [Add to Longdo]
[じょまく, jomaku] Enthuellung (eines Denkmals) [Add to Longdo]
[じょせき, joseki] aus_dem_Familienregister_streichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top