ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陣-, *陣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陣, zhèn, ㄓㄣˋ] row, column; ranks, troop formation
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A formation 阝of soldiers 車, Rank: 6964

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]
一阵[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal, #2,547 [Add to Longdo]
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] troop arrangement, #4,443 [Add to Longdo]
阵地[zhèn dì, ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] position; front, #6,743 [Add to Longdo]
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight, #7,065 [Add to Longdo]
阵营[zhèn yíng, ㄓㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] group of people; camp; faction; sides in a dispute, #8,297 [Add to Longdo]
一阵子[yī zhèn zǐ, ㄧ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] a period of time; a spell, #11,941 [Add to Longdo]
阵雨[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] shower, #12,988 [Add to Longdo]
上阵[shàng zhèn, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ, / ] to go into battle, #13,320 [Add to Longdo]
矩阵[jǔ zhèn, ㄐㄩˇ ㄓㄣˋ, / ] array; matrix (math.), #16,555 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment [Add to Longdo]
々;[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
を張る[じんをはる, jinwoharu] (exp,v5r) to pitch camp; to set up camp [Add to Longdo]
を敷く[じんをしく, jinwoshiku] (exp,v5k) to encamp; to take up a position [Add to Longdo]
を立て直す;を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops [Add to Longdo]
羽織[じんばおり, jinbaori] (n) battle surcoat [Add to Longdo]
[じんえい, jin'ei] (n) camp (group of same ideological beliefs); (P) [Add to Longdo]
[じんや, jinya] (n) encampment [Add to Longdo]
[じんがさ, jingasa] (n) ancient soldier's straw hat; party rank and file [Add to Longdo]
[じんけい, jinkei] (n) (military) formation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営は米国の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
In the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.ギリシャのフットボールの試合では、一方のチームの選手は相手チームの地のラインの向こう側にボールを持ち込もうとしたのです。
A blast of wind swelled the sails.の風をうけて帆がふくらんだ。
The foreign executives visited the manufacturing plant.外国からの経営は製造工場を見学した。
I don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.経営がどうしてスト参加者の要求にあんなに簡単に屈したのか分からない。
The management finally succumbed to the demand of the workers and gave them a raise.経営はついに労働者側の要求に屈し、昇給を認めた。
Is management really going to consider our bonus, or was that just lip service?経営は果たして本気で我々のボーナスについて考えようとしているのか、それとも単に口先だけだったのだろうか。
The management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.経営は収益の短期的改善に気を取られすぎて、長期的な将来計画に気が回らない傾向があった。
Management will have all employees vote at the upcoming meeting.経営は全社員に今度の会議で投票を行わせる。
The Prime Minister met with the press.首相は報道と会見した。
I have labor pains every thirty minutes.痛が30分おきに起こります。
My labor has started.痛が始まりました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じん, jin] FELDLAGER, STELLUNG [Add to Longdo]
[じんえい, jin'ei] -Lager [Add to Longdo]
[じんち, jinchi] (militaerische) Stellung [Add to Longdo]
[じんよう, jinyou] Schlachtordnung, Aufstellung [Add to Longdo]
[じんつう, jintsuu] -Wehen, Geburtswehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top