ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -限-, *限*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[限, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] boundary, limit, line
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 613

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] limit; bound, #2,522 [Add to Longdo]
公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
[xiàn zhì, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, ] (impose) restrictions; to limit; to bound; to restrict, #1,665 [Add to Longdo]
[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite, #2,372 [Add to Longdo]
[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded, #3,222 [Add to Longdo]
[qī xiàn, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, ] time limit; deadline; allotted time, #3,783 [Add to Longdo]
[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary, #6,923 [Add to Longdo]
[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] restrict at, #8,044 [Add to Longdo]
[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit, #8,237 [Add to Longdo]
[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, ] to limit; to confine; to restrict sth within set boundaries, #8,237 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[げんてい, gentei] (n) จำกัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げんど, gendo] (n) ข้อจำกัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かぎる, kagiru] TH: จำกัดอยู่แค่
[かぎる, kagiru] TH: จำกัด  EN: to limit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) [Add to Longdo]
りない(P);り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
り無く;りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly [Add to Longdo]
り有る[かぎりある, kagiriaru] (exp) finite; limited [Add to Longdo]
[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
[げんかい, genkai] (n,adj-no) limit; bound; (P) [Add to Longdo]
界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] (n) {comp} marginal test; marginal check [Add to Longdo]
界顕微鏡[げんかいけんびきょう, genkaikenbikyou] (n) high magnification microscope [Add to Longdo]
界効用[げんかいこうよう, genkaikouyou] (n) marginal utility [Add to Longdo]
界効用均等の法則[げんかいこうようきんとうのほうそく, genkaikouyoukintounohousoku] (n) law of equimarginal utility [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for the ladies."「アルコール類はただですか」「ご婦人方にります」
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲み物は無料ですか」「ご婦人にってです」
What do you have the first period?1時は何の授業ですか。
The fourth period was moved up to the third.4時が3時に繰り上げになった。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学者は宇宙に際がないものと思っていた。
Akira will stay in New York while his money lasts.アキラはお金の続くりニューヨークに滞在するだろう。
So far as I know, there is no such word.あたしの知っているりではそんな語はない。 [F]
I don't have the authority to give you the green light.あなたに許可を与える権はありません。
Please don't limit your opinions just to 'Yes' or 'No'.あなたの意見を「はい」か「いいえ」だけに制しないでください。
Your car exceeded the speed limit.あなたの車は制速度を超えた。
You should call your mother as soon as possible.あなたは可能なり早く、あなたのお母さんに電話をするべきである。
You have infinite possibilities as an artist.あなたは芸術家としての無の可能性を秘めている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
界試験[げんかいしけん, genkaishiken] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
度検査[げんどけんさ, gendokensa] limit check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かぎる, kagiru] begrenzen [Add to Longdo]
[げんど, gendo] Grenze, -Mass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top