ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阿-, *阿*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[a1 hian1] (n) พี่ชาย
[a1 di6] (n) น้องชาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[阿, ā, ] an initial particle, a prefix used for names; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  可 [, ㄎㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 471

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ā, ㄚ, ] initial particle; prefix to a name or a term of address, #499 [Add to Longdo]
[à, ㄚˋ, ] (phonetic character), #499 [Add to Longdo]
[a, ㄚ˙, ] (final particle expressing approval or doubt); (interjection equivalent to punctuating sentence with "you see"), #499 [Add to Longdo]
[ē, ㄜ, ] flatter, #499 [Add to Longdo]
[ā yí, ㄚ ㄧˊ, ] maternal aunt; step-mother, #5,838 [Add to Longdo]
根廷[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, ] Argentina, #6,013 [Add to Longdo]
富汗[Ā fù hàn, ㄚ ㄈㄨˋ ㄏㄢˋ, ] Afghanistan; Afghan, #6,160 [Add to Longdo]
[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, ] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam, #10,996 [Add to Longdo]
拉伯[Ā lā bó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Arabian; Arabic; Arab, #11,264 [Add to Longdo]
弥陀佛[Ē mí tuó Fó, ㄜ ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, / ] Amitabha Buddha; the Buddha of the Western paradise; may the lord Buddha preserve us!; merciful Buddha!, #11,781 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
多福風邪[おたふくかぜ, otafukukaze] (n) โรคคางทูม

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅく;[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
しゅく如来;閦如来[あしゅくにょらい, ashukunyorai] (n) Akshobhya (one of the Five Wisdom Buddhas) [Add to Longdo]
しゅく仏;閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
る;ねる(io)[おもねる, omoneru] (v5r,vi) to flatter [Add to Longdo]
[あおう, aou] (n) (1) (arch) father-in-law (of a woman); (2) grandfather [Add to Longdo]
亀;お亀[おかめ, okame] (n) plain-looking woman [Add to Longdo]
亀鸚哥[おかめいんこ;オカメインコ, okameinko ; okameinko] (n) (uk) cockatiel (Nymphicus hollandicus) [Add to Longdo]
菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
[あけい, akei] (n) elder brother; my dear brother [Add to Longdo]
古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに蘇山に登ったことがありますか。
Lake Akan is frozen over.寒湖は一面に凍った。
Mt. Aso is an active volcano.蘇山は活火山だ。
I climbed Mt. Aso.私は蘇山に登った。
Which is longer, the Shinano River or the Agano River?信濃川と賀野川ではどちらが長いですか。
Who should I meet but Abe.誰かと思えばなんと部君だった。 [M]
May I introduce our sales manager, Abe?当社のセールスマネージャーの部をご紹介します。
If we stop here we'll be right back where we started!ここで中断したら元の木弥だぞっ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] 2 buddhistische_Hoellen, vollkommenes_Durcheinander [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top