ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防-, *防*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
滑垫[] แผ่นกันลื่น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[防, fáng, ㄈㄤˊ] to protect, to defend, to guard against
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] wall, Rank: 548

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, ] to protect; to defend; to guard (against), #1,226 [Add to Longdo]
[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions, #2,029 [Add to Longdo]
[yù fáng, ㄩˋ ㄈㄤˊ, / ] to prevent; to take precautions against; to protect; to guard against, #2,369 [Add to Longdo]
[fáng zhì, ㄈㄤˊ ㄓˋ, ] (prevention and) cure, #3,066 [Add to Longdo]
[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, ] defend; protect (against), #3,399 [Add to Longdo]
[xiāo fáng, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ, ] fire-fighting; fire control, #3,966 [Add to Longdo]
[fáng fàn, ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, / ] to guard, #4,740 [Add to Longdo]
[fáng yù, ㄈㄤˊ ㄩˋ, / ] defense, #5,377 [Add to Longdo]
[guó fáng, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ, / ] national defense, #5,549 [Add to Longdo]
[fáng hù, ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect, #7,046 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
錆油[ぼうせいゆ, bouseiyu] (n) น้ำมันกันสนิม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぼうせい, bousei] (n) กันสนิม
[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
[ぼうぐ, bougu] (n) ชุดเกราะ, เครื่องป้องกัน
[ぼうぎょ, bougyo] (n, adj) การป้องกันถัย (จากการรุกราน)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふせぐ, fusegu] TH: ป้องกัน  EN: to defend
[ふせぐ, fusegu] TH: คุ้มครอง  EN: to protect
[ふせぐ, fusegu] TH: กั้น  EN: to prevent

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎ;禦ぎ;拒ぎ[ふせぎ, fusegi] (n) defense; defence; protecting; preventing [Add to Longdo]
ぐ(P);禦ぐ;拒ぐ[ふせぐ, fusegu] (v5g,vt) to defend (against); to protect; to prevent; (P) [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[ぼうしわかこう, boushiwakakou] (n) crease proofing; crease resistant finish [Add to Longdo]
まつ;[ぼうまつ, boumatsu] (adj-f) splashproof [Add to Longdo]
カビ;[ぼうカビ(防カビ);ぼうかび(防黴);ぼうばい(防黴), bou kabi ( bou kabi ); boukabi ( bou bai ); boubai ( bou bai )] (n) mold prevention; mildew prevention [Add to Longdo]
カビ剤;黴剤[ぼうカビざい(防カビ剤);ぼうかびざい(防黴剤);ぼうばいざい(防黴剤), bou kabi zai ( bou kabi zai ); boukabizai ( bou bai zai ); boubaizai ( bou bai zai ] (n) anti-mold agent; mildew-proofing agent [Add to Longdo]
[ぼうえい, bouei] (n,vs) defense; defence; protection; self-defense; self-defence; (P) [Add to Longdo]
衛機構[ぼうえいきこう, boueikikou] (n) (See 衛機制) defence mechanism; defense mechanism [Add to Longdo]
衛機制[ぼうえいきせい, boueikisei] (n) defense mechanism [Add to Longdo]
衛計画[ぼうえいけいかく, boueikeikaku] (n) defence program; defence plan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消車が火事の現場に駆けつけた。
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの予接種は日本で受けていません。
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯罪を止する法律が制定された。
I had a flu shot.インフルエンザの予接種をしました。
AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.エイズは、それぞれがそれに対して行動をとれば広がるのをぐことができる。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は細菌の繁殖をぐだろう。
This watch is waterproof.この時計は水です。
This museum is equipped with a fire prevention system.この美術館には火の設備がある。
This is an effective remedy for crime.これは有効な犯罪止対策だ。
The people there made way for the fire engine.そこにいた人たちは消車のために道を空けた。
That does not prevent them from taking just as many books.そのことは彼らが前と同じ数の本を持って出かけることをげない。
The defenses of the city are strong.その市の御は堅固だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
火壁[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]
護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area [Add to Longdo]
爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふせぐ, fusegu] verteidigen, beschuetzen, schuetzen, verhueten [Add to Longdo]
[ぼうへき, bouheki] Schutzwand, Schutzwall [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] Vorbeugung, Verhuetung [Add to Longdo]
[ぼうすい, bousui] wasserdicht, wasserfest [Add to Longdo]
波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]
[ぼうか, bouka] Feuerschutz [Add to Longdo]
[ぼうはん, bouhan] Verhuetung_von_Verbrechen, Bekaempfung_von_Verbrechen [Add to Longdo]
[ぼうえき, boueki] Vorbeugung_gegen_Epidemien [Add to Longdo]
[ぼうえい, bouei] Abwehr, Verteidigung, Schutz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top