ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

队员

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -队员-, *队员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队员[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
消防队员[xiāo fáng duì yuán, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] fireman, #18,730 [Add to Longdo]
少先队员[shào xiān duì yuán, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member of the Young Pioneers, #29,812 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Admiral. Wouldn't it be easier to just put an experienced crew back on the ship?[CN] 起用有经验的队员会否较好? Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
The commander of our partisan squad summoned Mitya and 2 other men.[CN] 游击队队长安排了 米加和其他两个游击队队员去安葬士兵 I Remember You (1985)
If you fight like you did in the bar[CN] 各位水警突击队队员 只要将打陆警的作战精神 Project A (1983)
- Cheerleaders, over here.[CN] -啦啦队员,这里集合 The Karate Kid (1984)
Our TAC guys wear these.[CN] 我们的TAC队员都穿着这个 The Terminator (1984)
I'm putting him in charge of your squad[CN] 以后由他带着你们这些水警队员 成立一个陆警特别行动组 Project A (1983)
We'll have a field crew check it out in the morning.[CN] 明早会有队员作实地检查 A View to a Kill (1985)
- Every one. - Every one of them? - Cheerleaders, pom pom girls.[CN] 全上了 拉拉队员们 垒球女将们 你开玩笑 Graduation Day (1981)
Look, red and his crew are on their way up from Houston.[CN] 听着,雷德和他的队员正从休斯顿赶过来. Happy Birthday to Me (1981)
They say that in 1942 partisans buried 8 soldiers in the outskirts.[CN] 他们说在1942年的时候, 游击队员在郊区安葬了8位士兵 I Remember You (1985)
If we're not back by tomorrow, send in the Marines.[CN] 假如我们明天没回来 会派海军陆战队员营救 The Burning (1981)
We call him Kamikaze.[CN] 我们叫他神风特攻队员 Hot Dog... The Movie (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top