ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -閣-, *閣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[閣, gé, ㄍㄜˊ] cabinet, chamber, pavilion
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 7490

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, / ] council-chamber; shelf; (government) cabinet, #6,670 [Add to Longdo]
内阁[nèi gé, ㄋㄟˋ ㄍㄜˊ, / ] (government) cabinet, #7,157 [Add to Longdo]
阁下[gé xià, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] Your Majesty; Sire, #9,841 [Add to Longdo]
阁楼[gé lóu, ㄍㄜˊ ㄌㄡˊ, / ] garret; loft; attic, #22,851 [Add to Longdo]
组阁[zǔ gé, ㄗㄨˇ ㄍㄜˊ, / ] to form a cabinet, #27,281 [Add to Longdo]
楼阁[lóu gé, ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] building; pavilion, #46,760 [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans, #49,011 [Add to Longdo]
束之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, / ] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority, #51,920 [Add to Longdo]
剑阁[Jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] (N) Jiange (place in Sichuan), #68,053 [Add to Longdo]
闺阁[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] lady's chamber, #86,580 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かくいん, kakuin] (n) Cabinet Minister [Add to Longdo]
[かっか, kakka] (n,n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) [Add to Longdo]
[かくがい, kakugai] (n,adj-no) outside the Cabinet [Add to Longdo]
外相[かくがいしょう, kakugaishou] (n) minister outside the cabinet; junior minister [Add to Longdo]
[かくぎ, kakugi] (n) cabinet meeting; (P) [Add to Longdo]
議決定[かくぎけってい, kakugikettei] (n) cabinet decision [Add to Longdo]
[かくない, kakunai] (n,adj-no) (inside the) Cabinet; (P) [Add to Longdo]
内相[かくないしょう, kakunaishou] (n) Cabinet ministers [Add to Longdo]
[かくりょう, kakuryou] (n) cabinet ministers; (P) [Add to Longdo]
僚レベル[かくりょうレベル, kakuryou reberu] (n) cabinet-level [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cabinet Minister wound up submitting his resignation.その僚はついに辞表提出に追い込まれました。
The Cabinet conference was all but over then.その時議はほとんど終わっていた。
The minister was obliged to resign from the Cabinet.その大臣は内からの辞職を余儀なくされた。
In all probability the cabinet will fall.たぶんその内はつぶれるでしょう。
Every member of the cabinet was present.僚はみんな出席していた。
It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.基礎に杭を打ち込むのを忘れて、空中に楼を建てるとは、あなたも愚かな人だ。
Speaking of Kyoto, have you ever visited the Kinkakuji Temple?京都と言えば、金寺に行ったことがありますか。
Kyoto is famous for its shrines and temples.京都は神社や仏で有名だ。
Your scheme is like a house built on the sand.君の計画は砂上の楼に過ぎないよ。 [M]
What do you think of the present cabinet?現在の内をどう思いますか。
My guess is that there will be a resignation of the cabinet.私は内の総辞職があると思う。
The prime minister appoints the members of his cabinet.首相が僚を任命する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] TURM, PALAST, REGIERUNGSKABINETT, KABINETT [Add to Longdo]
[かっか, kakka] Eure_Exzellenz, Seine_Exzellenz [Add to Longdo]
[かくりょう, kakuryou] Minister, Kabinettsmitglied [Add to Longdo]
[かくぎ, kakugi] Kabinettsitzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top