ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -門-, *門*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[門, mén, ㄇㄣˊ] gate, door, entrance, opening
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [pictographic] An open doorway or gate, Rank: 6028
[間, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 門, Rank: 4878
[開, kāi, ㄎㄞ] to open; to start, to initiate, to begin
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5038
[關, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]      幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  丱 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 5221
[閉, bì, ㄅㄧˋ] to shut, to close; to obstruct, to block
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A door 門 blocked by bars 才, Rank: 6127
[閱, yuè, ㄩㄝˋ] to examine, to inspect; to read, to review
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  兌 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 6544
[闆, bǎn, ㄅㄢˇ] board, plank; plate, slab; unnatural, stiff
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  品 [pǐn, ㄆㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Door 門 material 品; 品 also provides the pronunciation, Rank: 7004
[閒, xián, ㄒㄧㄢˊ] leisure, idle time; tranquil, peaceful, calm
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The moon 月 seen through a door 門; night-time, Rank: 7043
[閤, gé, ㄍㄜˊ] chamber; shelf; side-door
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  合 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 7104
[闊, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  活 [huó, ㄏㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 7210

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] specialist; specialized; customized, #1,560 [Add to Longdo]
厦门[Xià mén, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] Xiamen, subprovincial city in Fujian; also known as Amoy, #1,788 [Add to Longdo]
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door, #2,683 [Add to Longdo]
大门[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate, #3,744 [Add to Longdo]
澳门[Ào mén, ㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] Macao; Aomen; Macau, #4,623 [Add to Longdo]
门前[mén qián, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] in front of the door, #5,025 [Add to Longdo]
门票[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket (for theater, cinema etc), #5,045 [Add to Longdo]
热门[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かど, kado] (n) ประตู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n,n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) [Add to Longdo]
をたたく;を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil [Add to Longdo]
違い[かどちがい, kadochigai] (exp) (See 御違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house [Add to Longdo]
[もんいん, mon'in] (n) empress dowager [Add to Longdo]
[もんえい, mon'ei] (n) gatekeeper; doorman; porter [Add to Longdo]
[もんか, monka] (n) one's pupil or student or follower; (P) [Add to Longdo]
下省[もんかしょう, monkashou] (n) (See 三省・さんしょう) Chancellery (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
下生[もんかせい, monkasei] (n) pupil; disciple; follower; (P) [Add to Longdo]
[かどび, kadobi] (n) fire lit at a gate for funerals, weddings and Obon [Add to Longdo]
[もんがい, mongai] (n) outside a gate; beyond one's area of expertise [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料理に対して戸を閉ざした。
In 1853, Perry asked Japan to open the door to America.1853年、ペリーは、日本にアメリカへの戸を開くように要求した。
Two soldiers kept guard at the gate.2人の兵士が、のところで見張りをしていた。
You're not an expert at this job any more than I am.あなたはこの仕事では私同様専家ではない。
In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.アメリカでは、過去20年間で2000万の新規雇用が創出されたが、そのほとんどはサービス部におけるものである。
You're barking up the wrong tree.オレを非難するのはお違いだ。 [M]
You've got the wrong man!違いですよ。
The gasoline truck ran into the gate and blew up.ガソリンを積んだトラックがに衝突して爆発した。
Kate's dog was barking at Brian at the gate at noon.ケイトの犬が、正午にのところでブライアンに向かって吠えていた。
This corporation is well known for its communication equipment.この会社は通信部でよく知られている。
This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.この種の専知識は日常生活とはほとんど関係がない。
This technical journal is above me.この専紙は私には理解できない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かど, kado] Tor [Add to Longdo]
[とい, toi] Frage, Problem [Add to Longdo]
[とう, tou] fragen, sich_kuemmern (um) [Add to Longdo]
下生[もんかせい, monkasei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]
[かどぐち, kadoguchi] Tor, Eingang [Add to Longdo]
外漢[もんがいかん, mongaikan] Aussenstehender, Laie [Add to Longdo]
[もんてい, montei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]
[もんぴ, monpi] Torfluegel [Add to Longdo]
[かどまつ, kadomatsu] Neujahrskiefern [Add to Longdo]
[もんし, monshi] Schneidezahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top