ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -锦-, *锦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[锦, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] brocade, tapestry; embroidered
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  帛 (bó ㄅㄛˊ) 
Etymology: [ideographic] Silk 帛 inlaid with gold 钅; 钅 also provides the pronunciation,  Rank: 1,947

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Hú Jǐn tāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄣˇ ㄊㄠ, / ] Hu Jintao (1942-), president of PRC from 2003, #4,010 [Add to Longdo]
标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships, #4,794 [Add to Longdo]
[shì jǐn sài, ㄕˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄞˋ, / ] world skating championship, #5,652 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] brocade; embroidered work; bright, #6,358 [Add to Longdo]
[jǐn xiù, ㄐㄧㄣˇ ㄒㄧㄡˋ, / ] beautiful, #20,091 [Add to Longdo]
[Jǐn zhōu, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄡ, / ] Jinzhou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #20,257 [Add to Longdo]
[jí jǐn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] best of the best; collection of the best (of sth), #24,921 [Add to Longdo]
[Pán jǐn, ㄆㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] Panjin prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #43,591 [Add to Longdo]
[jǐn biāo, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ, / ] prize; trophy; title, #47,563 [Add to Longdo]
州市[Jǐn zhōu shì, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Jinzhou prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China, #53,258 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd pitched the Cardinals into the pennant and set the Red Sox down in the World Series.[CN] 我都要让红雀队赢得旗... 红袜队打入世界职业棒球标赛了 Dead Reckoning (1947)
- No, it's the finishing touch to our work.[CN] 不 宴会能上添花 Rope (1948)
In college, they said I had a brilliant future.[CN] 在大学 他们说我会前程似 Romance on the High Seas (1948)
- You're so young and fine.[CN] - 你如此年轻,前程似 Sorry, Wrong Number (1948)
- ♪ Larded with sweet flowers ♪ Which bewept to the grave did go[CN] 簇鲜花陪葬礼 Hamlet (1948)
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.[CN] 你已经上过多堂网球课了 你该准备去温布尔登(网球标赛) Rebecca (1940)
That's why you've got to think of her, back home, putting on a big show, laughing and dancing, pretending to be having a good time.[CN] 这是为什么你该替她想想的原因 衣还乡 举行盛大的表演 笑着 舞着假装你玩得很愉快 Lifeboat (1944)
You could come back rich and take me away.[CN] 你可以衣还乡 而且带走我 Wuthering Heights (1939)
-Harry's homecoming tomorrow...[CN] -哈里明天就要衣荣归了... It's a Wonderful Life (1946)
Fa![CN] 花绣! Peking Opera Blues (1986)
Jambalaya.[CN] 什 Saratoga Trunk (1945)
the cicada sheds its brocade gown... revealing sleeves as white as deutzia blossoms.[CN] 脱下织花袍... 露出袖子白如溲疏花 Late Spring (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top