ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铝-, *铝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[铝, lǚ, ㄌㄩˇ] aluminum
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3217

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] aluminum Al, metal, atomic number 13, #3,564 [Add to Longdo]
氧化[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide, #16,016 [Add to Longdo]
[lǚ bó, ㄌㄩˇ ㄅㄛˊ, / ] aluminum foil, #44,834 [Add to Longdo]
氢氧化[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide, #77,196 [Add to Longdo]
氯化[lǜ huà lǚ, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum chloride [Add to Longdo]
[xī lǚ céng, ㄒㄧ ㄌㄩˇ ㄘㄥˊ, / ] Sial [Add to Longdo]
硅酸氟[guī suān fú lǚ, ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ ㄈㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] aluminum fluorosilicate [Add to Longdo]
[guī lǚ zhì, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˇ ㄓˋ, / ] sial rock (containing silicon and aluminium, so comparatively light, making continental plates) [Add to Longdo]
硫酸[liú suān lǚ, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄌㄩˇ, / ] aluminum sulfate [Add to Longdo]
[lǚ tǔ, ㄌㄩˇ ㄊㄨˇ, / ] bauxite; aluminum ore [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fifteen tons, 30,000 pounds of structured aluminum and clear plastic.[CN] 十五吨,达到30,000磅 结构化和透明塑料。 The Swimmer (1968)
As of its arrival, it became an enigma, a seven-ton puzzle made out of aluminum, steel, wire and a few thousand other component parts none of which add up to the right thing.[CN] 她降落时成了不解之谜 这个七吨重的家伙就像个巨大拼图 钢材线、无数零件就是拼图碎片 The Arrival (1961)
The whole thing should be made of hollow aluminium tubes which screw together.[CN] 用中空的管以螺丝结合 The Day of the Jackal (1973)
To get an iron spoon - pewter and aluminium were too soft or too brittle -[CN] 我需要一个铁勺子 蜡和都太软了 A Man Escaped (1956)
A mixture of iron and aluminium.[CN] 一种铁合金。 Manon of the Spring (1986)
It looks the same. Where can I practice?[CN] 但是它与制品功效一样 The Day of the Jackal (1973)
Al London, Sam Dankin.[CN] 伦敦,山姆Dankin。 Norma Rae (1979)
Remember last year when they were giving away aluminum ballpoint pens?[CN] 记得去年他们提到钢笔的事 The Black Stallion (1979)
I asked for aluminium.[CN] 我本要 The Day of the Jackal (1973)
I tried the aluminium but it just did bend like tissue paper.[CN] 我试过,太软易弯 The Day of the Jackal (1973)
- How about Asahi Aluminum?[CN] - 那旭日业的事怎样了? Tokyo Story (1953)
Correct. What is the molecular formula of yominum sulphide crystals?[CN] 亚硫酸盐结晶的分子式是什么? Star Trek IV: The Voyage Home (1986)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top