ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鐘-, *鐘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鐘, zhōng, ㄓㄨㄥ] clock; bell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6921

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, / ] clock; o'clock; time as measured in hours and minutes; bell; surname Zhong, #2,258 [Add to Longdo]
分钟[fēn zhōng, ㄈㄣ ㄓㄨㄥ, / ] minute, #611 [Add to Longdo]
闹钟[nào zhōng, ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ, / ] alarm clock, #9,798 [Add to Longdo]
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] love at first sight, #16,466 [Add to Longdo]
钟表[zhōng biǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄠˇ, / ] clock, #17,945 [Add to Longdo]
钟头[zhōng tóu, ㄓㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] hour, #19,013 [Add to Longdo]
时钟[shí zhōng, ㄕˊ ㄓㄨㄥ, / ] clock, #19,038 [Add to Longdo]
警钟[jǐng zhōng, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ, / ] alarm bell, #19,174 [Add to Longdo]
情有独钟[qíng yǒu dú zhōng, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ ㄓㄨㄥ, / ] to have a feeling for sth (affection, sympathy, passion etc), #21,873 [Add to Longdo]
生物钟[shēng wù zhōng, ㄕㄥ ㄨˋ ㄓㄨㄥ, / ] biological clock, #25,890 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かね, kane] (n) (See 鉦) bell (often a large hanging bell); chime; (P) [Add to Longdo]
の音[かねのね, kanenone] (n) chimes; toll of a bell [Add to Longdo]
を突く[かねをつく, kanewotsuku] (exp,v5k) to strike a bell [Add to Longdo]
状火山[しょうじょうかざん, shoujoukazan] (n) (See 溶岩円頂丘) lava dome [Add to Longdo]
[しょうせい, shousei] (n) sound of a bell [Add to Longdo]
鼎文[しょうていぶん, shouteibun] (n) bronze-vessel and bell inscriptions [Add to Longdo]
[かねつき, kanetsuki] (n) ringing of a bell; bell ringer [Add to Longdo]
撞堂[かねつきどう, kanetsukidou] (n) belfry; bell tower [Add to Longdo]
[しょうろう(P);しゅろう, shourou (P); shurou] (n) belfry; bell tower; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're hitting a bell at the edge of the stage.おまえは舞台のそでで歪んだを鳴らしている。
This is the bell called Big Ben.これがビッグベンと呼ばれるです。
The hall resounded with the peal of the bells.会堂にの音が響き渡った。
All the church bells started ringing together.教会のが一斉に鳴り出した。
The church bells are ringing.教会のが鳴っている。
The church bell used to ring at three.教会のは3時に鳴ったものです。
The church bells are ringing.教会堂のが鳴っている。
We could hear the donnnng ... donnnng of the church bells nearby.近くの教会からカーンカーンというの音がしてきた。
The bell is ringing.が鳴っている。
He came five minutes after the bell had rung.が鳴ってから5分たって彼は来た。
Directly the bell rang, we got up.が鳴るとすぐ我々は起き上がった。
The bell chimed them to meals.の合図で彼らは食事をした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かね, kane] -Glocke [Add to Longdo]
[しょうろう, shourou] Glockenturm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top