ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鏡-, *鏡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鏡, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4994

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] mirror, #2,834 [Add to Longdo]
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
眼镜[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4], #5,143 [Add to Longdo]
镜子[jìng zi, ㄐㄧㄥˋ ㄗ˙, / ] mirror, #7,110 [Add to Longdo]
望远镜[wàng yuǎn jìng, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] telescope, #12,930 [Add to Longdo]
显微镜[xiǎn wēi jìng, ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] microscope, #15,693 [Add to Longdo]
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses, #16,055 [Add to Longdo]
镜片[jìng piàn, ㄐㄧㄥˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] lens, #18,193 [Add to Longdo]
隐形眼镜[yǐn xíng yǎn jìng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] contact lens, #19,764 [Add to Longdo]
明镜[Míng jìng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] Der Spiegel, #27,912 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かがみ, kagami] (n) กระจก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かがみ, kagami] (n) mirror; (P) [Add to Longdo]
に映る[かがみにうつる, kagaminiutsuru] (exp,v5r) to be reflected in a mirror [Add to Longdo]
の間;ノ間[かがみのま, kagaminoma] (n) (1) room behind the curtain of a noh stage, where the actors prepare; greenroom (noh); mirror room; (2) hall of mirrors (at Versailles) [Add to Longdo]
を抜く[かがみをぬく, kagamiwonuku] (exp,v5k) to uncask; to open a barrel [Add to Longdo]
[きょうえい, kyouei] (n) {comp} mirroring [Add to Longdo]
花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words [Add to Longdo]
開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc. [Add to Longdo]
割り;[かがみわり, kagamiwari] (n) breaking open a ceremonial sake barrel [Add to Longdo]
[きょうかん, kyoukan] (n) paragon; mirror [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] (n) height of a mirror stand [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind my borrowing your microscope?" "No, not at all."「顕微をお借りしてもよろしいですか」「どうぞどうぞ」
This microscope magnifies objects by 100 times.この顕微は物を100倍に拡大する。
With this telescope stars and dreams can be seen.この望遠は星と夢が見えます。
This telescope must be used carefully.この望遠は注意して使わなければいけない。
Are these the glasses you are looking for?これが探している眼かい。
Jane studied herself in the mirror.ジェーンはに映った自分の姿をじっと見た。
Judy spends a lot of time looking in the mirror.ジュデイーはを見て多くの時間を過ごす。
The space telescope will help us know the universe much better than before.その宇宙望遠によって、我々はもっとよく宇宙を知ることができるだろう。
How much were the glasses?その眼はいくらだったの。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に双眼を持っていた。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に望遠を持っていた。
Its surface was as flat as a mirror.その平面はの平らだった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょうえい, kyouei] mirroring [Add to Longdo]
[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
面反射[きょうめんはんしゃ, kyoumenhansha] specular reflection [Add to Longdo]
面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
面反射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent [Add to Longdo]
面反射色[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かがみ, kagami] Spiegel [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top