ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鎮-, *鎮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鎮, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6548

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
城镇[chéng zhèn, ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ, / ] cities and towns; city; town, #3,157 [Add to Longdo]
乡镇[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships, #4,107 [Add to Longdo]
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, / ] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell, #11,165 [Add to Longdo]
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] calm; unperturbed; cool, #15,078 [Add to Longdo]
村镇[cūn zhèn, ㄘㄨㄣ ㄓㄣˋ, / ] hamlet (place), #16,483 [Add to Longdo]
镇静[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] calm; cool, #16,970 [Add to Longdo]
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] analgesic; pain killer, #16,972 [Add to Longdo]
镇江[Zhèn jiāng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄤ, / ] Zhenjiang prefecture level city in Jiangsu, #17,631 [Add to Longdo]
景德镇[Jǐng dé zhèn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄜˊ ㄓㄣˋ, / ] Jingdezhen prefecture level city in Jiangxi province 江西, famous for porcelain, #23,012 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちん;しず(ok), chin ; shizu (ok)] (n) (1) (arch) {Buddh} a weight; (2) (ちん only) temple supervisor; (3) (ちん only) town (of China) [Add to Longdo]
[しずめ, shizume] (n) controlling; suppressing; quelling [Add to Longdo]
め物[しずめもの, shizumemono] (n) sacred items buried in the sumo ring during its ritual purification [Add to Longdo]
[ちんあつ, chin'atsu] (n,vs,adj-no) suppression; subjugation; (P) [Add to Longdo]
[ちんか, chinka] (n,vs) extinguishing; dying out (of a fire); putting out [Add to Longdo]
[ちんご, chingo] (n,vs) guarding; protecting [Add to Longdo]
護国家[ちんごこっか, chingokokka] (n) {Buddh} spiritual protection of the state [Add to Longdo]
[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
魂ミサ曲[ちんこんミサきょく, chinkon misa kyoku] (n) Requiem Mass [Add to Longdo]
魂歌[ちんこんか, chinkonka] (n) requiem [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Inflation is down.インフレは静化しています。
The fire was soon extinguished.その火事はすぐに火された。
The troops easily put down the rebellion.その軍隊は簡単に反乱を圧した。
The army was called to suppress the revolt.その反乱を圧するために軍隊の出動が要請された。
The riot was soon put down by the police.その暴動はすぐに警察によって圧された。
It will take a long time to suppress the revolt.その暴動を圧するには長い時間がかかるだろう。
The fire was put out before it got serious.火事は大事に至らず火した。
The fire went on for some time before it was brought under control.火事は火するまでかなりの間燃え続けていた。
The troops soon put down the rebellion.軍隊はまもなく反乱をめた。
The troops easily put down the rebellion.軍隊は簡単に反乱を圧した。
The troops easily put down the rebellion.軍隊は暴動を簡単に圧した。
The police are going all out to keep down the rioting bikers.警察は暴走族を躍起になって圧しようとしている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There you are, you sucker![JP] 静剤だ Creepshow (1982)
Half the stinking city hall go there[CN] 上有一半人會上那兒 East of Eden (1955)
In a town like Rémonville,[CN] 像雷蒙維爾這樣的小 La Poison (1951)
I got plenty of friends in this town.[CN] -在這上我可是有很多朋友的 Applause (1929)
Hatcher says you're on riot control.[JP] 暴動圧だとよ Soylent Green (1973)
When unrest sets in at the front, and this is inevitable, for the men are getting fed up with the war, the Cossacks will be sent to crush the mutineers.[JP] 前線で兵士達がその内に 必す騒ぎを起こします 兵士達が戦いに疲れ うんざりし始めるからです 騒ぎ出した時にめるのが コサックの役目なんです Tikhiy Don (1957)
There should be a requiem mass, but there's no room.[JP] 魂ミサをしたいが 場所もない Soylent Green (1973)
Of course, ladies. But I don't have the power to move our village.[CN] 確實,但我沒有能力去搬 La Poison (1951)
Hysteria induced by shock. Give her this sedative.[JP] ショック性のヒステリーだ 静剤を与えなさい And Then There Were None (1945)
I got two jobs, this one and one in town.[CN] 我有兩份工作,還有個在 Riot in Cell Block 11 (1954)
I heard you were in town.[CN] 我聽說了你在 Ride the Pink Horse (1947)
You know, Sam told me that you think I ought to be run out of town.[CN] 山姆跟我說 你認為我應該離開這個 East of Eden (1955)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[しずまる, shizumaru] sich_beruhigen [Add to Longdo]
める[しずめる, shizumeru] beruhigen [Add to Longdo]
[ちんあつ, chin'atsu] Unterdrueckung, Unterwerfung [Add to Longdo]
[ちんじゅ, chinju] Schutzgott (eines Ortes) [Add to Longdo]
痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] schmerzstillendes_Mittel [Add to Longdo]
静剤[ちんせいざい, chinseizai] Beruhigungsmittel [Add to Longdo]
魂曲[ちんこんきょく, chinkonkyoku] Requiem [Add to Longdo]
魂曲歌[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] Requiem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top