ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鎖-, *鎖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鎖, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] lock, padlock; chains, shackles
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]      貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8186

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] to lock up; to lock, #4,141 [Add to Longdo]
连锁[lián suǒ, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] chain, #5,306 [Add to Longdo]
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off, #7,948 [Add to Longdo]
连锁店[lián suǒ diàn, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] chain store, #14,748 [Add to Longdo]
锁骨[suǒ gǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨˇ, / ] collarbone; clavicle, #19,752 [Add to Longdo]
门锁[mén suǒ, ㄇㄣˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] door lock, #23,274 [Add to Longdo]
枷锁[jiā suǒ, ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, / ] stocks and chain; in fetters, #26,071 [Add to Longdo]
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] chain reaction, #32,128 [Add to Longdo]
反锁[fǎn suǒ, ㄈㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside), #33,306 [Add to Longdo]
锁链[suǒ liàn, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] chains; shackles, #39,305 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くさり, kusari] (n) โซ่ตรวน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);鏈[くさり, kusari] (n) chain; chains; (P) [Add to Longdo]
[さいん, sain] (n) gynatresia [Add to Longdo]
[くさりがま, kusarigama] (n) sickle and chain (weapon) [Add to Longdo]
[さこく, sakoku] (n,vs) national isolation; exclusion of foreigners; (P) [Add to Longdo]
国主義[さこくしゅぎ, sakokushugi] (n) (national) isolationism; isolation policy [Add to Longdo]
国政策[さこくせいさく, sakokuseisaku] (n) (national) isolationism; isolation policy [Add to Longdo]
[さこつ, sakotsu] (n,adj-no) collarbone; clavicle [Add to Longdo]
骨下動脈[さこつかどうみゃく, sakotsukadoumyaku] (n) subclavian artery [Add to Longdo]
[くさりいと, kusariito] (n) chain of yarn [Add to Longdo]
歯車[くさりはぐるま, kusarihaguruma] (n) sprocket wheel [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The harbor can be blocked.この港は封されうる。
George put a chain on the dog.ジョージはその犬にをつけた。
The dog should be on a chain.その犬はでつないでおくべきだ。
That mine has shut down.その鉱山は閉している。
The street was deserted after ten.その通りは十時を過ぎると閉していた。
The museum is closed now.その博物館は今は閉している。
Therefore it will be closed for the rest of the year.それゆえに一年の残りの期間は閉される事になるだろう。
Possibly the factory will be closed down next week.たぶん工場は来週閉されるだろう。
The company plans to close its U.S. sales unit in New York.会社はニューヨークにあるアメリカ販売子会社を閉する計画だ。
The airport was closed because of the fog.空港は霧のために閉された。
Management has threatened to lock out the workforce if they do not accept the proposed changes.経営側は、労働側が、提案された変更点を受け入れないなら工場閉すると、脅している。
You had better chain up the dog so that he won't bite.犬が噛み付かないようにで繋いだ方がよい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さ, sa] -Kette [Add to Longdo]
[さ, sa] SCHLIESSEN [Add to Longdo]
[さこく, sakoku] Abschliessung_des_Landes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top