ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鍛-, *鍛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鍛, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to temper, to refine; to forge metal
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  段 [duàn, ㄉㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7892

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] forge; wrought; to discipline, #24,018 [Add to Longdo]
锻炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to engage in physical exercise; to toughen; to temper, #3,226 [Add to Longdo]
锻铁[duàn tiě, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] wrought iron, #165,686 [Add to Longdo]
体育锻炼[tǐ yù duàn liàn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] physical exercise [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たんぞう, tanzou] (n) การเผาเหล็ก, การหลอกเหล็ก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きたえ, kitae] (n) (1) forging; tempering; (2) drilling; training; disciplining [Add to Longdo]
える[きたえる, kitaeru] (v1,vt) (1) to forge; to temper; (2) to drill; to train; to discipline; (P) [Add to Longdo]
え上げる[きたえあげる, kitaeageru] (v1,vt) (1) (See える・きたえる・1) to temper thoroughly; (2) (See える・きたえる・2) to train well [Add to Longdo]
[たんこう, tankou] (n) metal worker [Add to Longdo]
[たんこう, tankou] (n) forged steel [Add to Longdo]
[たんせい, tansei] (n) cultivation; training [Add to Longdo]
[たんせつ, tansetsu] (n) forge welding [Add to Longdo]
[たんぞう, tanzou] (n,vs) forging [Add to Longdo]
[たんてつ, tantetsu] (n) tempering iron; forging steel; wrought iron [Add to Longdo]
冶;治(iK)[かじ;たんや;かぬち, kaji ; tanya ; kanuchi] (n) smithing; blacksmith [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If he had trained himself harder at that time, he would be healthier now.あのころ、もっと一生懸命体をえていたら、彼は今頃はもっと健康であろうに。
The fighter toughened up for the bout.ボクサーは試合を前にして体をえていた。
To begin with, you must build up your body.まず第1に、あなたは体をえなければならない。
Exercise trains the muscles.運動が筋肉をえる。
To be an interesting person you have to feed and exercise your mind.興味深い人間になるためには、頭脳を養いえなければならない。
I end up unconsciously trying to get fit as summer draws near.私は夏が近づくにつれて、つい体をえようとする。
Build up your body while young.若いうちに体をえなさい。
Success consists of discipline.成功は練にある。
They say Zen cultivates our mind.禅は私たちの心を練するといわれる。
He hammered steel into a sword.彼は鋼をえて刀を作った。
A strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.何十年もえ続けた強者が、ほんの一瞬の油断で弱者に倒されることがあるんですの。それが武術の世界というものですわ。 [F]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[きたえる, kitaeru] haerten, schmieden, abhaerten, ueben, trainieren [Add to Longdo]
え上げる[きたえあげる, kitaeageru] gut_schmieden, gut_trainieren [Add to Longdo]
[たんこう, tankou] Schmied [Add to Longdo]
[たんれん, tanren] schmieden, abhaerten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top