ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鍋-, *鍋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鍋, guō, ㄍㄨㄛ] cooking-pot, saucepan
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6963

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guō, ㄍㄨㄛ, / ] pot; pan; boiler, #2,413 [Add to Longdo]
火锅[huǒ guō, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, / ] hot pot (type of food), #4,358 [Add to Longdo]
锅炉[guō lú, ㄍㄨㄛ ㄌㄨˊ, / ] boiler, #10,099 [Add to Longdo]
油锅[yóu guō, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄛ, / ] a deep fryer, #25,886 [Add to Longdo]
大锅饭[dà guō fàn, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄛ ㄈㄢˋ, / ] lit. big rice pan; communal feeding; fig. egalitarianism (equal treatment for everyone in same institution), #33,000 [Add to Longdo]
炒锅[chǎo guō, ㄔㄠˇ ㄍㄨㄛ, / ] wok; frying pan, #34,689 [Add to Longdo]
锅贴[guō tiē, ㄍㄨㄛ ㄊㄧㄝ, / ] fried dumpling, #46,730 [Add to Longdo]
开锅[kāi guō, ㄎㄞ ㄍㄨㄛ, / ] a pot boils, #49,382 [Add to Longdo]
压力锅[yā lì guō, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛ, / ] pressure cooking, #53,347 [Add to Longdo]
背黑锅[bēi hēi guō, ㄅㄟ ㄏㄟ ㄍㄨㄛ, / ] to be made a scapegoat; be unjustly blamed, #63,594 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なべ, nabe] (n) หม้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なべ, nabe] (n,n-suf) saucepan; pot; (P) [Add to Longdo]
つかみ;掴み[なべつかみ, nabetsukami] (n) potholder; oven glove [Add to Longdo]
[なべぶた, nabebuta] (n) (1) pan lid; pot lid; (2) (See 卦算冠) kanji "kettle lid" radical (radical 8) [Add to Longdo]
[なべかま, nabekama] (n) pots and pans; kitchen utensils [Add to Longdo]
焼き;[なべやき, nabeyaki] (n) scalloped (noodles); boiled noodles served in a pot with broth [Add to Longdo]
焼き饂飩;焼きうどん[なべやきうどん, nabeyakiudon] (n) (See 焼き) udon served in a pot with broth [Add to Longdo]
[なべじり, nabejiri] (n) bottom of a pan or pot [Add to Longdo]
[なべづる;ナベヅル, nabeduru ; nabeduru] (n) (uk) hooded crane (Grus monacha) [Add to Longdo]
[なべぞこ, nabezoko] (n) (inner) bottom of a pot; lingering recession [Add to Longdo]
底景気[なべそこけいき, nabesokokeiki] (n) lingering recession; an economy that lingers in the doldrums after bottoming out [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This pan has several uses.このは色々な使い道がある。
Don't touch that pan! It's very hot.そのに触らないで。すごく熱いから。
Money will make the pot boil.金はを煮え立たせる。
I cook soup in a big pot.私は大きなでスープを作ります。
We were given a pot as a gift of my cousin's wedding party.従兄弟の結婚式の引き出物にをもらった。
A little pot is soon hot.はすぐ熱くなる。
The pot is boiling over.がふきこぼれているよ。
The pot calls the kettle black.が湯わかしを黒いという。
Don't let the pan boil dry.を焦げつかせるな。
He is such a tidy person. Every pot and pan is in its place.彼は非常にきちんとした人なので、すべての類はあるべき場所に整理されている。
This stew tastes acrid.この物はえぐいだよ。
It depends on the strength of the flame, the pan used and the type of ingredients.火力とおと貝の種類によるわ。 [F]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top