ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -録-, *録*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[録, lù, ㄌㄨˋ] to copy
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To carve 釒 a record 录; 录 also provides the pronunciation, Rank: 8426

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, ] Japanese variant of 錄|录; used interchangeably with 錄, #100,694 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ろく, roku] (n,suf) record; transcript [Add to Longdo]
する[ろくする, rokusuru] (vs-s,vt) to record [Add to Longdo]
れる[とれる, toreru] (v1) (1) to be recorded (sound, etc.); (2) to be able to record [Add to Longdo]
[ろくおん, rokuon] (n,vs) (See 画) (audio) recording; (P) [Add to Longdo]
音テープ[ろくおんテープ, rokuon te-pu] (n) audio tape; magnetic tape; (P) [Add to Longdo]
音機[ろくおんき, rokuonki] (n) tape recorder [Add to Longdo]
音盤[ろくおんばん, rokuonban] (n) record; sound-recording [Add to Longdo]
音放送[ろくおんほうそう, rokuonhousou] (n) pre-recorded broadcast [Add to Longdo]
[ろくが, rokuga] (n,vs) (See 音) (video) recording; (P) [Add to Longdo]
[ろくしゅ, rokushu] (n,vs) recording; record-taking [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前に比べ20%の上昇を記した。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、同月としては最高記になった。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手紙につきまして私共の最新の目を同封します。
A 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.ある19歳のカナダ人が先月、イギリス海峡をノンストップで往復泳ぎ切って世界記を破った。
Keep a tally of what you owe.いくら借りているか記をつけておきなさい。
Records are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.おそらく長期にわたって首都を襲った自然災害のため、この時代に関する現存する記はことに希少である。
Karl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.カール・ランジの記破りの幅跳びに、観衆は息を呑んだ。
Let us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.ここでの事故の数が公式に記されているものの2倍あると仮定してみよう。
It is not possible to record in this media.このメディアには記することができない。
This record still stands.この記はまだ破られていません。
I welcome any corrections or additions to these minutes.この議事に関して、訂正、追加がありましたらお願いします。
This species holds the record for long-distance migration.この種は長距離移動の記を持っています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろく, roku] AUTHENTISCHE_AUFZEICHNUNG [Add to Longdo]
[ろくが, rokuga] Videotape [Add to Longdo]
[ろくおん, rokuon] Tonaufnahme, Ueberspielung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top