ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銘-, *銘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[銘, míng, ㄇㄧㄥˊ] to engrave, to inscribe
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  名 [míng, ㄇㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] To carve 釒 one's name 名; 名 also provides the pronunciation, Rank: 8691

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, / ] inscribed motto, #14,624 [Add to Longdo]
座右铭[zuò yòu míng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] motto, #30,509 [Add to Longdo]
墓志铭[mù zhì míng, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] epitaph, #40,165 [Add to Longdo]
铭刻[míng kè, ㄇㄧㄥˊ ㄎㄜˋ, / ] a carved inscription, #40,714 [Add to Longdo]
铭文[míng wén, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ, / ] inscription, #42,175 [Add to Longdo]
贝聿铭[Bèi Yù míng, ㄅㄟˋ ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] Pei Ieoh Ming or I.M. Pei (1917-), famous Chinese-American architect, #75,170 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]
碑铭[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] inscription on stone tablet [Add to Longdo]
铭言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, / ] motto; slogan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) inscription [Add to Longdo]
々(P);[めいめい, meimei] (n) each; individual; (P) [Add to Longdo]
々皿;[めいめいざら, meimeizara] (n) small plates for individual helpings of food [Add to Longdo]
々盆;[めいめいぼん, meimeibon] (n) (See 々皿) type of tray to serve sweets individually [Add to Longdo]
じる[めいじる, meijiru] (v1) (See ずる) to stamp; to engrave; to inscribe [Add to Longdo]
する[めいする, meisuru] (vs-s,vt) to stamp; to engrave; to inscribe [Add to Longdo]
ずる[めいずる, meizuru] (vz,vt) to stamp; to engrave; to inscribe [Add to Longdo]
を刻む[めいをきざむ, meiwokizamu] (exp,v5m) to engrave an inscription [Add to Longdo]
菓;名菓[めいか, meika] (n) excellent cake; cake of an established name [Add to Longdo]
[めいき, meiki] (n,vs) keep in mind; take note of; remember; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"This brand is very mild," Dad said.「味がマイルドだな、この柄は」と父が言った。
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000柄以上の株が取引所に上場されている。
You must bear it in mind.あなたは心に記してもらいたい。
I will bear your words in mind.お言葉を心に記いたします。
This is genuine Kutani-ware. I guarantee it.これは正真正の九谷焼です。私が保証いたします。
I'm sorry, but that brand of cigarettes is out of stock.すいませんが、その柄の煙草は売り切れです。
Fix the fact in your mind.その事実を心の記せよ。
Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature.その島を訪れるたびに、私は自然の美しさに感を受けた。
When I attended a Japanese high school last July, I was impressed with what I saw.昨年7月に日本の高校に通ったとき、私はこの目で見たことに感を受けました。
I was deeply impressed with the medieval music.私はその中世の音楽に深い感を受けた。
I was deeply impressed by Roman architecture.私はローマ建築に深い感を受けた。
I was impressed by the "general knowledge" of Japanese students.私は日本人学生の「一般常識」に感した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めい, mei] INSCHRIFT;, SIGNATUR;, NAME;, WAHLSPRUCH, MOTTO [Add to Longdo]
[めいがら, meigara] Handelsmarke, Warenzeichen [Add to Longdo]
[めいき, meiki] sich_tief_einpraegen, sich_fest_einpraegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top