ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銀-, *銀*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
聯カード[ぎんれん] China Union Pay card

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[銀, yín, ˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,881

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银行[yín háng, ˊ ㄏㄤˊ, / ] bank, #538 [Add to Longdo]
[yín, ˊ, / ] silver Ag, transition metal, atomic number 47, #1,371 [Add to Longdo]
商业银行[shāng yè yín háng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] commercial bank, #3,864 [Add to Longdo]
中国银行[Zhōng guó Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of China, #7,520 [Add to Longdo]
银子[yín zi, ˊ ㄗ˙, / ] money; silver, #7,698 [Add to Longdo]
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking, #8,781 [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China, #9,238 [Add to Longdo]
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
银色[yín sè, ˊ ㄙㄜˋ, / ] silver (color), #10,508 [Add to Longdo]
白银[Bái yín, ㄅㄞˊ ˊ, / ] Baiyin prefecture level city in Gansu, #11,657 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎん, gin] (n) เงิน
[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n ) ธนาคาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);白;白金(iK)[ぎん()(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n,adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) [Add to Longdo]
ぶら[ぎんぶら, ginbura] (n) stroll on the Ginza (i.e. the street) [Add to Longdo]
めっき;鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n,vs,adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
を取る[ぎんをとる, ginwotoru] (exp,v5r) (1) to capture a gin (shogi); (2) to desilverize; to desilverise [Add to Longdo]
メダル[ぎんメダル, gin medaru] (n) silver medal [Add to Longdo]
モール[ぎんモール, gin mo-ru] (n) silver lace; silver braid [Add to Longdo]
[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
杏返し;杏返(io)[いちょうがえし, ichougaeshi] (n) ancient Japanese ladies' hairstyle [Add to Longdo]
[ぎんい, gin'i] (n) silver quality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と行強盗は叫んだ。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和行と埼玉行は合併してあさひ行になった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人組みが白昼その行を襲った。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の世界になっているだろう。
Deposit your money in the bank.あなたのお金を行に預けなさい。
May we know your bank account?あなたの行口座を教えていただけますか。
The bank was held up a week ago.あの行は、一週間前に強盗に入られた。
That bank was held up twice.あの行は二度強盗にあった。
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1位、メダルが2位、銅メダルが3位だ。
You can withdraw some money out of the bank, if you need any.お金がいくらか必要なら行から出してもよい。
Once gold was less valuable than silver in Japan.かつて日本では金はよりも価値が低かった。
Yesterday I nearly ran into Robert in Ginza.きのう座でロバートとすれ違ったよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rest assured, Your Grace, you can count on the Iron Bank's support.[JA] おまかせ下さい 陛下 鉄の行を頼りにして下さい The Spoils of War (2017)
The Iron Bank didn't send you here to offer condolences.[JA] 鉄の行がお悔やみを述べるために 来たのではないわね The Queen's Justice (2017)
The rest is at the Morgan bank.[CN] 其餘的存在摩根 Escape to Nowhere (1973)
If you do not respond to this demand within seven days, we'll file a winding-up petition at the High Court, after which your bank accounts will be frozen.[JA] 7日以内に応じなければ 行口座を凍結した後で 会社の清算を申し立てます The Secret of Sales (2017)
The Iron Bank appreciates how you cast off the yoke of superstition, freeing the crown from elements who sought to subvert the rule of law.[JA] 鉄の行としては 迷妄の支配から脱し 法の支配を損わんとする要素を 排除したことに感謝します The Queen's Justice (2017)
I helped you increase this bank's deposits.[CN] 我幫你增加了行的存款 The Demon (1978)
I must say, I don't think the Iron Bank has ever had a debt of this magnitude repaid in a single installment.[JA] 鉄の行に対して この規模の借金が一度に返済された事はない The Spoils of War (2017)
The Iron Bank wants its gold back.[JA] 鉄の行は返済を求めている The Queen's Justice (2017)
He's believed to be a member of the gang who robbed the Uetsu bank last night.[CN] 288)\be1}懷疑輿夜一行案有關 The Rendezvous (1972)
She was always in debt at that time, because she was supporting her mother.[CN] 她要還貨款 她從行貨款給她媽媽 Family Nest (1977)
Should have given the fucker a Silver Star.[CN] 真該給這傢伙一枚星勳章 Apocalypse Now (1979)
You try to destroy the Bank Of America, try to break in a window or something.[CN] 你企圖破壞美國行 企圖打破窗戶 他們能夠重新建起來 Punishment Park (1971)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] Silber [Add to Longdo]
メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
[ぎんざ, ginza] Ginza (Stadtviertel_im_Zentrum_Tokyos) [Add to Longdo]
[ぎんぱい, ginpai] Silberbecher [Add to Longdo]
[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]
[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]
[ぎんこう, ginkou] -Bank [Add to Longdo]
[ぎんか, ginka] Silbermuenze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top