ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈴-, *鈴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鈴, líng, ㄌㄧㄥˊ] small bell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 8687

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] (small) bell, #6,978 [Add to Longdo]
铃声[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation, #8,014 [Add to Longdo]
马铃薯[mǎ líng shǔ, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] potato, #17,312 [Add to Longdo]
铃木[Líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, / ] Suzuki, #20,361 [Add to Longdo]
门铃[mén líng, ㄇㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] doorbell, #30,534 [Add to Longdo]
铃铛[líng dāng, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄤ, / ] little bell, #33,631 [Add to Longdo]
哑铃[yǎ líng, ㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] dumbbell (weight), #38,898 [Add to Longdo]
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] barbell (for weight-lifting); dumbell, #50,733 [Add to Longdo]
掩耳盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand, #54,959 [Add to Longdo]
五十铃[Wǔ shí líng, ㄨˇ ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Isuzu, #57,804 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すず(P);りん;れい(ok), suzu (P); rin ; rei (ok)] (n) bell (often globular); (P) [Add to Longdo]
なりになる;生りに生る[すずなりになる, suzunarininaru] (exp,v5r) to grow in clusters [Add to Longdo]
を鳴らす[りんをならす, rinwonarasu] (exp,v5s) to ring a bell [Add to Longdo]
[すずがえる;スズガエル, suzugaeru ; suzugaeru] (n) (uk) Oriental fire-bellied toad (Bombina orientalis) [Add to Longdo]
[すずがも;スズガモ, suzugamo ; suzugamo] (n) (uk) greater scaup (species of diving duck, Aythya marila) [Add to Longdo]
懸の木;篠懸の木[すずかけのき;スズカケノキ, suzukakenoki ; suzukakenoki] (n) (See プラタナス) plane tree (esp. the Oriental plane, Platanus orientalis) [Add to Longdo]
生り;なり[すずなり, suzunari] (n) (1) bunches (e.g. of fruit); clusters; (adj-no) (2) crammed (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]
[すずむし, suzumushi] (n) bell cricket (Homoeogryllus japonicus) [Add to Longdo]
[すずらん, suzuran] (n) lily of the valley (Convallaria keiskei) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who can put a bell on the cat?だれがその猫にをつけられるか。
Ricky, this is my friend Suzuki.リッキー(こちらが)私の友人の木君です。 [M]
Mr Suzuki, who is a former Prime Minister, will be chairman of the committee.元総理大臣の木氏が、委員会の議長になるだろう。
I was surprised to find five Suzukis in my class.私にクラスに木さんという名の生徒が5人もいるので驚いた。
The doorbell rang during the meal.食事の最中に呼びが鳴った。
Mr Suzuki, our new teacher, teaches us English.新任の木先生が私たちに英語を教える。
The storm prevented me from attending the farewell party in honor of Mr Suzuki.雪のため、木氏の送別パーティーに出席できなかった。
Who will bell the cat?誰が猫の首にをつけるか。
The house whose roof you see beyond the bank is Mr Suzuki's.土手の向こうに屋根が見えるのが木君の家です。 [M]
The question is: Who will bell the cat.問題は誰が猫にをつけるかだ。
That's the spirit, Mr Suzuki.木さん、その意気ですよ。
Mr Suzuki has three daughters.木さんには娘が3人いる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すず, suzu] kleine_Glocke [Add to Longdo]
[すずき, suzuki] Suzuki (Name) [Add to Longdo]
[すずむし, suzumushi] "Glockenklang"-Insekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top