ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鈍-, *鈍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鈍, dùn, ㄉㄨㄣˋ] blunt, obtuse; dull, flat; dim-witted
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7649

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt; stupid, #22,911 [Add to Longdo]
迟钝[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
钝角[dùn jiǎo, ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] obtuse angle, #109,570 [Add to Longdo]
鲁钝[lǔ dùn, ㄌㄨˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] stupid; slow on the uptake, #148,924 [Add to Longdo]
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt (instrument); stupid; thick-headed, #420,616 [Add to Longdo]
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt thinking; apathy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[のろま, noroma] (adj) ทำอะไรชักช้า,สมองช้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なまくら, namakura] (adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing [Add to Longdo]
[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P) [Add to Longdo]
い音[にぶいおと, nibuioto] (n) thick sound [Add to Longdo]
い男[にぶいおとこ, nibuiotoko] (n) dullard; dolt [Add to Longdo]
ちん;チン[にぶちん(鈍ちん);にぶチン(鈍チン), nibuchin ( don chin ); nibu chin ( don chin )] (n) (uk) (See い・にぶい・2) dullard (gen. from not picking up on other people's feelings) [Add to Longdo]
らす[にぶらす, niburasu] (v5s,vt) to blunt; to dull; to weaken [Add to Longdo]
[にぶる(P);なまる, niburu (P); namaru] (v5r,vi) to become less capable; to grow dull; to become blunt; to weaken; (P) [Add to Longdo]
黄色[にぶきいろ, nibukiiro] (n) dull yellow [Add to Longdo]
[どんか, donka] (n,vs) becoming dull; slowing down; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rate of inflation is slowing down.インフレ進行度はっている。
Compared with his brother, he is a poor athlete.お兄さんと比べて、彼は運動神経がい。
I have a dull ache here.ここに痛があります。
My resolution was shaken when I heard about it.それを聞いて決心がった。
If I am dull, I am at least industrious.たとえ私は頭がくとも少なくとも勤勉だ。
Television can dull our creative power.テレビは創造力をらせる力がある。
The more you drink, the less careful you will be.飲めば飲むほど注意力がる。
Am I slipping?俺は腕がったかな。 [M]
Can we check the rapid spread of the flu?我々は流感の広がる速度をらすことができるだろうか。
On the whole, the elite are not sensitive to criticism.概してエリート達は批判に対して感である。
Activity keeps the mind from rusting.活動していれば精神はらない。
Soles of the feet are insensitive to heat and cold.足の裏は暑さや寒さに対してい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にぶい, nibui] stumpf, traege, schwerfaellig, dumpf, truebe [Add to Longdo]
[にぶる, niburu] stumpf_werden, schwach_werden, schwankend_werden [Add to Longdo]
[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]
[どんかく, donkaku] stumpfer_Winkel [Add to Longdo]
[どんじゅう, donjuu] dumm, traege, schwerfaellig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top