ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -釣-, *釣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[釣, diào, ㄉㄧㄠˋ] fishhook; to fish, to lure
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 勺; 勺 also provides the pronunciation, Rank: 8685

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / ] to fish with a hook and bait, #10,979 [Add to Longdo]
钓鱼[diào yú, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, / ] to fish (with line and hook), #12,905 [Add to Longdo]
钓鱼岛[diào yú dǎo, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄉㄠˇ, / ] Diaoyu Islands, #25,694 [Add to Longdo]
钓鱼台[Diào yú tái, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] Diaoyu or Senkaku Islands between Taiwan and Okinawa (administered by Japan), also known as the Pinnacle Islands, #27,433 [Add to Longdo]
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 线 / ] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns, #98,561 [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wěn zuò diào yú tái, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
垂钓[chuí diào, ㄔㄨㄟˊ ㄉㄧㄠˋ, / ] angling [Add to Longdo]
太公钓鱼,愿者上钩[tài gōng diào yú, yuan4 zhe3 shang4 gou1, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, yuàn zhě shàng gōu, ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ ㄕㄤˋ ㄍㄡ, / ] Jiang Ziya is fishing, if you want take the hook (成语 saw, refers to early sage 薑子牙|姜子牙 fishing with no bait and the hook above the water); to put one's head in the noose [Add to Longdo]
稳坐钓鱼台[wěn zuò diào yú tái, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite storms (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
姜太公钓鱼,愿者上钩[Jiāng tài gōng diào yú, yuan4 zhe3 shang4 gou1, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, yuàn zhě shàng gōu, ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ ㄕㄤˋ ㄍㄡ, / ] Jiang Ziya is fishing, if you want it, take the hook (成语 saw, refers to early sage 薑子牙|姜子牙 fishing with no bait and the hook above the water); to put one's head in the noose [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つる, tsuru] TH: ตกปลา  EN: to fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
られる[つられる, tsurareru] (v1,vi) to be lured; to be attracted; to get hooked (on) [Add to Longdo]
り(P);[つり, tsuri] (n) (1) fishing; angling; (2) (uk) (abbr) (See り銭) change (e.g. for a purchase); (P) [Add to Longdo]
りに行く[つりにいく, tsuriniiku] (exp,v5k-s) to go fishing [Add to Longdo]
り花[つりばな, tsuribana] (n) flower placement in a hanging vessel [Add to Longdo]
り柿[つりがき, tsurigaki] (n) (See 吊るし柿) persimmon (hung to dry); dried persimmon [Add to Longdo]
り竿;竿[つりざお, tsurizao] (n) fishing rod [Add to Longdo]
り客[つりきゃく, tsurikyaku] (n) visiting angler; fishing visitor [Add to Longdo]
り球[つりだま, tsuridama] (n) pitch that lures a batter to swing (baseball) [Add to Longdo]
り合い(P);合い(P);合(P)[つりあい, tsuriai] (n) balance; equilibrium; (P) [Add to Longdo]
り合う(P);合う[つりあう, tsuriau] (v5u,vi) to balance; to be in harmony; to suit; to go well together; to counterbalance; to reach equilibrium; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Give me $1.00 back, please.1ドルおりをくださいな。
You are dying to go fishing.あなたはりに行きたがっている。
I often go fishing with them.あの人たちはり仲間です。
I often go fishing in the river.あの川へはよくりに行きます。
One went fishing another went shopping.ある人はりに行き、またある人は買い物に行った。
One day an old man went fishing in the river.ある日、老人は川へ魚りに行った。
I saw the picture you took of that fish.お前がった魚の写真を見た。
Keep the change.りは取っておいて。
It is a fine day and I feel like going fishing.お天気なので、りに行きたいような気がする。
This big gate is disproportionate to the small garden.この大きな門は小さな庭に不り合いだ。
Jim went fishing from the pier.ジムは埠頭へりに行った。
George was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.ジョージは、最近、3時間の格闘の末にった重さ30ポンドのバスの話をしていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り合い[つりあい, tsuriai] Gleichgewicht, Proportion [Add to Longdo]
り堀[つりぼり, tsuribori] Angelteich, Fischteich [Add to Longdo]
り道具[つりどうぐ, tsuridougu] Angelgeraet [Add to Longdo]
り針[つりばり, tsuribari] Angelhaken [Add to Longdo]
り銭[つりせん, tsurisen] Wechselgeld, Kleingeld [Add to Longdo]
[つる, tsuru] angeln, verleiten, verfuehren [Add to Longdo]
[つりあい, tsuriai] Gleichgewicht, Proportion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top