ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -針-, *針*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[針, zhēn, ㄓㄣ] needle, pin, tack; acupuncture
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 pin 十, Rank: 5442

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, / ] injection; needle; pin, #3,467 [Add to Longdo]
针对[zhēn duì, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] in connection with; directed towards; to direct at; to aim at; to point against, #1,295 [Add to Longdo]
方针[fāng zhēn, ㄈㄤ ㄓㄣ, / ] policy; guidelines, #3,628 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction, #6,807 [Add to Longdo]
针织[zhēn zhī, ㄓㄣ ㄓ, / ] knitting; knitted garment, #8,116 [Add to Longdo]
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion, #12,028 [Add to Longdo]
打针[dǎ zhēn, ㄉㄚˇ ㄓㄣ, / ] to give or have an injection, #16,473 [Add to Longdo]
指针[zhǐ zhēn, ㄓˇ ㄓㄣ, / ] pointer on a gauge; clock hand; cursor, #19,996 [Add to Longdo]
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, / ] probe, #22,474 [Add to Longdo]
针锋相对[zhēn fēng xiāng duì, ㄓㄣ ㄈㄥ ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, / ] to oppose each other with equal harshness (成语 saw); tit for tat, #23,035 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P) [Add to Longdo]
で刺す[はりでさす, haridesasu] (v5s) to prick with a needle [Add to Longdo]
のむしろ;の筵[はりのむしろ, harinomushiro] (n) bed of nails; bed of thorns; bed of needles [Add to Longdo]
の穴;の孔[はりのあな, harinoana] (exp,n) eye of a needle [Add to Longdo]
の山[はりのやま, harinoyama] (n) {Buddh} hell's mountain of needles [Add to Longdo]
の目[はりのめ, harinome] (n) (1) (See 目) seam; stitch; (2) (See の穴) eye of a needle [Add to Longdo]
ほどのことを棒ほどに言う[はりほどのことをぼうほどにいう, harihodonokotowobouhodoniiu] (exp) (id) (See 小棒大) exaggeration; making a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
を含んだ言葉[はりをふくんだことば, hariwofukundakotoba] (exp) stinging (scathing) words [Add to Longdo]
烏賊;イカ[はりいか(針烏賊);はりイカ(針イカ);ハリイカ, hariika ( hari ika ); hari ika ( hari ika ); hariika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Madokai's cuttlefish (Sepia madokai) [Add to Longdo]
[はりうなぎ, hariunagi] (n) elver (type of eel) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your plan is not in line with our policy.あなたの計画は私たちの方と一致していない。
My Grandma stooped down and picked up a needle and thread.おばあちゃんは身をかがめて糸の付いたを拾った。
You have a habit of exaggerating everything.お前は何でも小棒大に言う悪い癖がある。
This cage is made of wire.このかごは、金でできている。
The room is not light enough for sewing.その部屋は仕事ができるほど明るくない。
It is like looking for a needle in a haystack.それは干し草の山の中からを探し出そうとするようなものだ。
I got several bites but could not hook a fish.何回か当たりはあったがにはかからなかった。
The plan announced Tuesday calls for $54 billion in tax cuts.火曜日に発表されたこの方は、540億ドルの減税を求めています。
Our policy is to build for the future, not the past.過去ではなく、未来に向けて取り組むのが当社の方です。
All of the rules must be in line with company policy.規則は全て会社の方と一致していなければならない。
Please indicate what action you will take.貴社の活動方についてご説明ください。
It is our policy not to give out personal information.個人に関する情報は、教えないのが私どもの方です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はり, hari] Nadel [Add to Longdo]
[はりがね, harigane] Draht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top