ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -釘-, *釘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[釘, dīng, ㄉㄧㄥ] nail, spike
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 nail 丁; 丁 also provides the pronunciation, Rank: 7371

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, / ] nail, #6,921 [Add to Longdo]
钉子[dīng zi, ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] nail; snag, #21,937 [Add to Longdo]
螺钉[luó dīng, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥ, / ] screw, #26,057 [Add to Longdo]
铆钉[mǎo dīng, ㄇㄠˇ ㄉㄧㄥ, / ] rivet, #28,818 [Add to Longdo]
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt, #30,984 [Add to Longdo]
钉螺[dīng luó, ㄉㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ, / ] Oncomelania, #34,076 [Add to Longdo]
螺丝钉[luó sī dīng, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] screw, #39,334 [Add to Longdo]
眼中钉[yǎn zhōng dīng, ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄥ, / ] a nail in one's eye; fig. a thorn in one's flesh, #49,148 [Add to Longdo]
板上钉钉[bǎn shàng dīng dīng, ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄥ ㄉㄧㄥ, / ] that clinches it; that's final; no two ways about it, #53,627 [Add to Longdo]
图钉[tú dīng, ㄊㄨˊ ㄉㄧㄥ, / ] thumbtack, #74,560 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くぎ, kugi] (n) nail (i.e. small metal spike); (P) [Add to Longdo]
を刺す;をさす;を差す[くぎをさす, kugiwosasu] (exp,v5s) to give a warning; to remind (a person) of [Add to Longdo]
隠し[くぎかくし, kugikakushi] (n) object which conceals the head of a nail [Add to Longdo]
刺し試験;刺試験(io)[くぎさししけん, kugisashishiken] (n) nail penetration test (of batteries) [Add to Longdo]
[ていとう, teitou] (n) nailhead [Add to Longdo]
抜き[くぎぬき, kuginuki] (n) pincers; nail puller [Add to Longdo]
付け;づけ[くぎづけ, kugiduke] (n,vs) (1) nailing on; nailing down; nailing shut; (2) being stationary; being rooted to the spot [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
John and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.ジョンとキャシーは興味も性格も違う。その二人を一緒にさせようとするのは丸穴に角を打つようなものだ。
I caught my sweater on that nail.セーターをあのにひっかけた。
I have been warned against going there.そこに行ってはいけないとをさされている。
Drive the nail into the board.その板にを打ってください。
We found a nail stuck in the tire.タイヤにが刺さっていた。
I tore my jacket on a nail.私はに引っ掛かって上着を破ってしまった。
A nail that sticks up is hammered down.出るは打たれる。 [Proverb]
The nail tore his jacket.で彼の上着が裂けた。
Forget it. There's no sense giving him advice.彼に何をアドバイスしても糠に。もう止めた止めた。
She scratched her finger on a nail.彼女はで指をひっかいた。
I hung my hat on the peg.帽子を掛けに掛けた。
#B: 何時も{いつも} 文無し で 居る(いる){いる} は 銀行 乃{の} 出納係り に は 相応しい{ふさわしくない} を 出納係り に 為る(する){する} 乃{の} は 丸穴 に 角 を 打ち込む{打ちこもう} とする[1] 様(よう){ような} 物(もの){もの} だ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top