ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -量-, *量*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[量, liàng, ㄌㄧㄤˋ] measure, volume; amount, quantity
Radical: , Decomposition:   旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] unit, Rank: 241

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] to measure, #1,066 [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] capacity; quantity; amount; to estimate, #1,066 [Add to Longdo]
[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] quality; mass (in physics), #539 [Add to Longdo]
[lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, ] power; force; strength, #839 [Add to Longdo]
[dà liàng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ, ] great amount; large quantity; bulk; numerous, #863 [Add to Longdo]
[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount; quantity, #1,285 [Add to Longdo]
[hán liàng, ㄏㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, ] content; quantity contained, #2,165 [Add to Longdo]
[chǎn liàng, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] output, #2,172 [Add to Longdo]
[jìn liàng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] as much as possible; to the greatest extent, #2,723 [Add to Longdo]
[zǒng liàng, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] total; overall amount, #3,491 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
産完了[zǒng liàng, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ, ryousan kanryou] ผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จสมบูรณ์ หรือ ไม่มีการผลิตแล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りょう, ryou] TH: ปริมาณ  EN: quantity (suf)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (n,n-suf) quantity; amount; volume; portion (of food); (P) [Add to Longdo]
が増える[りょうがふえる, ryougafueru] (exp,v1) to gain in quantity [Add to Longdo]
より質[りょうよりしつ, ryouyorishitsu] (n) quality before quantity [Add to Longdo]
り;計り[はかり, hakari] (n) measurements; weighing [Add to Longdo]
り込む[はかりこむ, hakarikomu] (v5m,vt) to measure liberally [Add to Longdo]
り売り[はかりうり, hakariuri] (n,vs) selling by measure; selling by weight [Add to Longdo]
[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky [Add to Longdo]
[りょうき, ryouki] (n) measure for volume [Add to Longdo]
記号[りょうきごう, ryoukigou] (n) quantifier [Add to Longdo]
[りょうけい, ryoukei] (n,vs) judge's sentence; assessment of a case; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is always heavy traffic here at this time of the day.1日のうちのこの時間、ここはいつも交通が多いのです。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事のに比例して給料が払われます。
Your guess is quite wrong.あなたの推は的はずれだ。
You guessed right.あなたは推が当たった。
There is a lot of traffic on that street.あのとおりは交通が多い。
Alcohol consumption is increasing every year.アルコールの消費は年々増えている。
The amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.あることにすすんで割こうとする時間で、それが当人にとってどのくらい重要なのかが分かる。
Our college uses far too much electricity.うちの大学はあまりにも大の電力を消費している。
Her mother, Mrs Brown, increased the amount of vegetables in her diet.お母さんであるブラウン夫人は、彼女の食事に野菜のを増やしました。
The music next door is very loud. I wish they would turn it down.お隣の音楽はとてもうるさい。音を落としてくれたらなあ。
To control a class calls for all your skills as a teacher.クラスをまとめるためには、教師としてすべての技が必要である。
Between you and me, the fat ugly man is on a diet.ここだけの話だけど、あの太った醜い男は減中なのだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[りょう, ryou] quantity [Add to Longdo]
[りょうし, ryoushi] quantum [Add to Longdo]
子化[りょうしか, ryoushika] quantizing (vs) [Add to Longdo]
集合[りょうしゅうごう, ryoushuugou] quantity set [Add to Longdo]
子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] Menge [Add to Longdo]
[はかる, hakaru] messen, wiegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top