ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -重-, *重*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[重, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] heavy, weighty; to double, to repeat
Radical: , Decomposition:   千 [qiān, ㄑㄧㄢ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A burden carried for a thousand 千 miles 里, Rank: 140

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] to double; to repeat; repetition; iteration; again; a layer, #578 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; serious, #578 [Add to Longdo]
[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; serious; severe; critical, #597 [Add to Longdo]
[chóng diǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] to recount (e.g. results of election), #635 [Add to Longdo]
[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]
[zhòng dà, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˋ, ] great; important; major; significant, #977 [Add to Longdo]
[chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] again; once more; re-, #1,144 [Add to Longdo]
[zhòng shì, ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] to attach importance to sth; to value, #1,155 [Add to Longdo]
[Chóng qìng, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝, #1,939 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おもい, omoi] (adj) หนัก
[じゅうよう, juuyou] (adj) ประเด็นหลัก,ความสำคัญ
量挙げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] (n) กีฬายกน้ำหนัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
み付け[おもみづけ, omomizuke] (n) ความสำคัญ, See also: S. ่ี重要性
[じゅうしん, juushin] (n) จุดศูนย์ถ่วง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] TH: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก  EN: weight lifting
なる[かさなる, kasanaru] TH: วางซ้อน  EN: to be piled up
なる[かさなる, kasanaru] TH: วางทับ  EN: lie on top of one another
なる[かさなる, kasanaru] TH: ซ้อนกัน
ねる[かさねる, kasaneru] TH: วางซ้อน  EN: to pile up
ねる[かさねる, kasaneru] TH: วางทับลงบน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅう, juu] (suf) -fold; -ply [Add to Longdo]
[じゅう, juu] (pref) greater degree; heavy; serious [Add to Longdo]
々;[じゅうじゅう, juujuu] (adj-no,adv,n) repeated; manifold [Add to Longdo]
々しい;しい[おもおもしい, omoomoshii] (adj-i) serious; grave; dignified; solemn [Add to Longdo]
々に;[じゅうじゅうに, juujuuni] (adv) extremely [Add to Longdo]
々にも;にも[じゅうじゅうにも, juujuunimo] (exp) repeatedly [Add to Longdo]
あど;主あど[おもあど, omoado] (n) (See 迎合・あど) main secondary or supporting role (in kyogen) [Add to Longdo]
[おもい, omoi] (adj-i) (1) (ant [Add to Longdo]
い故障[おもいこしょう, omoikoshou] (n) {comp} hard failure [Add to Longdo]
い罪[おもいつみ, omoitsumi] (n) serious (grave) crime [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"Is he seriously ill?" "I hope not."「彼の病気はいのかな」「そうでないといいね」
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並外れた体だ。
There's a vital link between the two.2つの間には要なつながりがある。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長所を尊していた。
500 policemen were put on strict alert.500人の警官が厳な警備態勢おかれた。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは二人格の事例を扱っている。
There is one important fact of which you are unaware.あなたが気づいていない一つの要な事実がある。
Without your invaluable help.あなたの貴な援助がなかったら。
How tall are you, and how much do you weigh?あなたの身長と体はどれくらいですか。
You must bring home to him the importance of the matter.あなたはその問題の要性を彼にはっきりとわからせなければならない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
い故障[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
なり[かさなり, kasanari] stacking [Add to Longdo]
ね印刷[かさねいんさつ, kasaneinsatsu] overprint (vs) [Add to Longdo]
ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]
[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]
回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section [Add to Longdo]
複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[え, e] --fach [Add to Longdo]
[おもい, omoi] schwer [Add to Longdo]
なる[かさなる, kasanaru] uebereinanderliegen [Add to Longdo]
ねる[かさねる, kasaneru] aufeinanderlegen [Add to Longdo]
[じゅうしょう, juushou] schwere_Verletzung [Add to Longdo]
[じゅうりょく, juuryoku] Schwerkraft, Gravitation [Add to Longdo]
[じゅうだい, juudai] wichtig, bedeutend, schwer [Add to Longdo]
[じゅうびょう, juubyou] schwere_Krankheit [Add to Longdo]
[じゅうばこ, juubako] aufeinandersetzbare_Lackschachteln [Add to Longdo]
苦しい[おもくるしい, omokurushii] duester, drueckend, schwer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top