ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -采-, *采*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[采, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand picking 爫 fruit from a tree 木,  Rank: 585

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]
[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, / ] to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather, #3,558 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather, #3,558 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] allotment to a feudal noble, #3,558 [Add to Longdo]
[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest, #7,213 [Add to Longdo]
[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] svelte; elegant manner; graceful bearing, #7,617 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;賽[さい;さえ, sai ; sae] (n) (1) (abbr) (See 骰子) dice; die; (2) (さい only) (See 配・1) baton (of command) [Add to Longdo]
配;[さいはい, saihai] (n) (1) baton (of command); (2) order; command; direction [Add to Longdo]
配を振る[さいはいをふる, saihaiwofuru] (exp,v5r) to lead; to direct; to take command [Add to Longdo]
配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 配を振る) to lead; to direct; to command [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two brothers are quite unlike in their appearance.この二人の兄弟は風が全く違う。
The speech was greeted by loud cheers.その演説は大喝をもって歓迎された。
The two brothers are quite unlike in their appearance.その二人の兄弟は風がまったく違う。
Dick takes after his mother in appearance.ディックは風が母親に似ている。
The astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.宇宙飛行士たちは、彼らの熱狂的な歓呼と喝で迎えられた。
The astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.宇宙飛行士達は熱狂した人々の励ましと喝に迎えられた。
The crowd gave the winner a big hand.群集は勝者に拍手喝を送った。
As I entered the room, they applauded.私が部屋へ入ったとき、彼らは拍手喝をしてくれた。
His last lecture at Waseda brought down the house.早稲田大学における彼の最後の講義は、万来の拍手喝を浴びた。
With one accord the audience stood up and applauded.聴衆はいっせいに立ち上がって拍手喝した。
His infectious humor stimulated applause.彼のユーモアにつられて拍手喝が起こった。
He has a slightly foreign appearance.彼はちょっと外国人ような風をしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could say it yesterday, but I had a tough session with the boys last night.[CN] 昨天还念得出 但今天还议访不好受 Foreign Correspondent (1940)
She's a little shy, so be nice and give her a hand when she comes out.[JA] 大変 恥かしがりですので 現れたら喝をお願いします Jurassic World (2015)
I figure if someone else can call some of the shots at work,[JA] 新しい人が来れば 配を振ってくれると思うの The Intern (2015)
They loved you.[JA] あんなすごい喝なのに Sing (2016)
What are you grinning at? I'm not gonna throw her father up for grabs.[CN] 访到报导,却得三缄其口 Foreign Correspondent (1940)
I've covered beer mob killings and race riots since I was a tot without even a rabbit's foot.[CN] 我曾访群众暴动,不用护身符 Foreign Correspondent (1940)
He must have something on his mind.[CN] 访他也不错 Foreign Correspondent (1940)
This is my first assignment.[CN] 访此会议为我第 - Foreign Correspondent (1940)
I've used my country's methods because I was born with them.[CN] 我用祖国之方法因我心向祖国 Foreign Correspondent (1940)
They're cheering now.[JA] 皆が喝している Edward Mordrake: Part 1 (2014)
Henry Morton Stanley, a bastard orphaned by birth, got a standing ovation.[JA] ヘンリー・モートン・スタンリー 出産で孤児になったやつは 総立ちの拍手喝を得た The Legend of Tarzan (2016)
Ready cheer three.[JA] 喝 3番 Money Monster (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top