ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

酸素

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酸素-, *酸素*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酸素[さんそ, sanso] (n) อ๊อกซิเจน, See also: R. oxygen

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素[さんそ, sanso] (n,adj-no) oxygen; (P) [Add to Longdo]
酸素アセチレン炎[さんそアセチレンえん, sanso asechiren en] (n) oxyacetylene flame [Add to Longdo]
酸素テント[さんそテント, sanso tento] (n) oxygen tent [Add to Longdo]
酸素マスク[さんそマスク, sanso masuku] (n) oxygen mask [Add to Longdo]
酸素[さんそか, sansoka] (n,vs) oxygenation [Add to Longdo]
酸素吸入[さんそきゅうにゅう, sansokyuunyuu] (n) oxygen inhalation [Add to Longdo]
酸素供給[さんそきょうきゅう, sansokyoukyuu] (n) oxygen supply [Add to Longdo]
酸素[さんそけい, sansokei] (adj-f) (See 塩素系) oxygenated; oxygen [Add to Longdo]
酸素欠乏[さんそけつぼう, sansoketsubou] (n) oxygen deficiency; anoxia; hypoxia [Add to Longdo]
酸素呼吸[さんそこきゅう, sansokokyuu] (n) (See 無気呼吸) aerobic respiration [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.この物質は主に水素と酸素から出来ている。
Without oxygen, all animals would have disappeared long ago.もし酸素がなかったら、すべての動物はとうに消滅していただろう。
Oxygen is needed for combustion.火が燃えるには酸素がいる。
We yawn when we are short of oxygen.我々は酸素が不足するとあくびをする。
Oxygen from the air dissolves in water.空気中の酸素は水に溶解する。
You cannot burn anything without oxygen.酸素がないと何も燃やせない。
Lack of oxygen is fatal to most animals.酸素が不足することは大部分の動物にとって命にかかわることである。
You can't live without oxygen.酸素が無ければ生きられない。
Oxygen and hydrogen make water.酸素と水素から水ができる。
Oxygen is taken into our lungs when we breathe.酸素は私たちが呼吸すると肺の中に取り込まれる。
The air we breathe consists of oxygen and nitrogen.私達の吸っている空気は酸素と窒素からできている。
Trees give off oxygen and absorb carbon dioxide.樹木は酸素を排出し、二酸化炭素を吸収する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸素[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top