ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

酸化

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酸化-, *酸化*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酸化[さんか, sanka] (n, prep) การกลายเป็นออกไซด์, See also: R. 酸
酸化[さんか, sanka] (n) ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น, See also: R. oxidation
酸化[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์, See also: R. oxide

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸化[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) oxidation; (P) [Add to Longdo]
酸化アルミニウム[さんかアルミニウム, sanka aruminiumu] (n) (See アルミナ) aluminum oxide (Al2O3); aluminium oxide; alumina [Add to Longdo]
酸化カルシウム[さんかカルシウム, sanka karushiumu] (n) calcium oxide (CaO) [Add to Longdo]
酸化クロム[さんかクロム, sanka kuromu] (n) chromium oxide (esp. Cr2O3 and CrO3) [Add to Longdo]
酸化ジルコニウム[さんかジルコニウム, sanka jirukoniumu] (n) zirconium oxide; zirconia [Add to Longdo]
酸化ストレス[さんかストレス, sanka sutoresu] (n) oxidative stress [Add to Longdo]
酸化チタン[さんかチタン, sanka chitan] (n) titanium oxide [Add to Longdo]
酸化バリウム[さんかバリウム, sanka bariumu] (n) barium oxide (BaO) [Add to Longdo]
酸化ヒ素;酸化砒素[さんかヒそ(酸化ヒ素);さんかひそ(酸化砒素), sanka hi so ( sanka hi moto ); sankahiso ( sanka hiso )] (n) (1) {chem} (See 亜ヒ酸・2) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3); (2) arsenic pentoxide (As2O5) [Add to Longdo]
酸化マグネシウム[さんかマグネシウム, sanka maguneshiumu] (n) (See マグネシア) magnesium oxide (MgO); magnesia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.それはより多くの二酸化炭素の産出につながり、それが世界的な温暖化の原因になる主な気体なのだ。
Trees give off oxygen and absorb carbon dioxide.樹木は酸素を排出し、二酸化炭素を吸収する。
It is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.地球温暖化は二酸化炭素の排出と直接関係があると言われている。
Carbon dioxide sometimes harms people.酸化炭素によって危害を被ることがある。
The amount of carbon dioxide has increased by 10 percent.酸化炭素の量は10%増加している。
Carbon dioxide is not a poison in itself.酸化炭素はそれ自体は毒ではない。
Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.熱帯雨林は、酸素を作り、二酸化炭素を消費する。
Massive amounts of carbon dioxide are generated every day.毎日大量の二酸化炭素が生成されている。
If you oxidise an alcohol you get an aldehyde but what do you get if you oxidise an aldehyde?アルコールが酸化するとアルデヒドとなりますが、アルデヒドが酸化するとどうなりますか。
Carbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.酸化炭素とは炭素化合物の不完全燃焼で発生する有害物質です。
1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.アメリカは世界の1/4の二酸化炭素を排出しており、一人当たりの排出量も世界で最も多いのです。
Chocolate acts to prevent LDL oxidisation.チョコレートにはLDLの酸化を防止する力がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸化[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top