ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酶-, *酶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酶, méi, ㄇㄟˊ] enzyme; to ferment
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  每 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] chemical,  Rank: 3,058

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] enzyme; ferment, #3,994 [Add to Longdo]
聚合[méi jù hé, ㄇㄟˊ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ, ] polymerase (enzyme), #35,677 [Add to Longdo]
[zhǐ méi, ㄓˇ ㄇㄟˊ, ] esterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis, #40,925 [Add to Longdo]
[róng méi tǐ, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] lysosome, #52,288 [Add to Longdo]
[fǔ méi, ㄈㄨˇ ㄇㄟˊ, / ] coenzyme (biochem.), #52,669 [Add to Longdo]
消化[xiāo huà méi, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, ] digestive enzyme, #58,469 [Add to Longdo]
限制[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, ] restriction enzyme, #167,032 [Add to Longdo]
丙酮酸脱氢[bǐng tóng suān tuō qīng méi, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ, / ] pyruvate dehydrogenase [Add to Longdo]
中毒[zhōng dú méi, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄇㄟˊ, ] inhibited enzyme [Add to Longdo]
内酰胺[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, / ] beta-lactamase (a bacterial inhibitor) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're looking at one section of the enzyme.[CN] 你看到的是的一個竓切面 The Chairman (1969)
A single molecule of that enzyme... may have as few as 3,000 atoms... or as many as 400,000.[CN] 那種的單一分子結構... 都可能有3. 000個原子 The Chairman (1969)
Yes, we have the enzyme.[CN] 是的, 我們的確有那個 The Chairman (1969)
It's a nitrogenase, molecular weight about 90,000.[CN] 那是氮化 分子重量是90000 The Chairman (1969)
Nobody could memorize that enzyme except an idiot.[CN] 除了傻瓜誰也不會記得那種 The Chairman (1969)
Hathaway, all we want is a good sample of that enzyme.[CN] 哈德威, 他們想要的就是這種的樣品 The Chairman (1969)
I want a positive assurance that China will not keep the enzyme to herself... in order to blackmail a hungry world.[CN] 我想要一個保證 中國不會把保留給自 己. 為了敲詐一個飢餓的世界 The Chairman (1969)
So they need some simple way of constructing their enzyme... out of common materials, and that's your business, isn't it?[CN] 所以他們需要一種簡單的方式來構造這種 從一般的物質中. 那是你的事情, 不是嗎? The Chairman (1969)
And the little chairman would have had the enzyme all to himself... to dominate the world for the next terrible century.[CN] 主席會把自 己留下的 一遍下一個世紀 可以控制整個的世界 The Chairman (1969)
There's a rumor that China has developed a most miraculous enzyme.[CN] 有謠言說中國已經研發出了 一種不可思議的 The Chairman (1969)
The same must be done for this enzyme because we need tons... and I am told you will know how to do it.[CN] 同樣的為了這個 我們必須做同樣的事情因為我們需要... 我會告訴你怎麼做 The Chairman (1969)
You must simply be as an animal.[CN] 你必须只\萘酚酯作为动物。 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top